• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO1-SC122-2020-59: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO1-SC122-2020-59: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 05. 08. 2020 do 05. 02. 2021
Poznámka Výzva je otvorená.
Uzávierka 1. kola: 05.11.2020 Uzávierka 2. kola: 05.02.2021 Uzávierka n-tého kola: v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Predmet podpory

 • Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec/mesto
 • združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy, t.j. subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa ods. 1, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom tieto subjekty musia byť vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) a musia poskytovať pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) - poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie
Pozn.: Subjekt územnej samosprávy musí mať schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Územné obmedzenie

Územie SR mimo bratislavského a žilinského kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
  • cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
  • doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)
  • budovanie prvkov upokojovania dopravy(pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov a pod.)
  • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, a pod

 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti
  • webové portály, mobilné aplikácie a pod.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nie je časovo obmedzená.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 90
NNO, cirkev 95
samospráva 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 95

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 16,349 mil. EUR.
11-11-2020
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu k 11.11.2020 predstavuje 9 648 004 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 9 648 004 Eur - pre MFO v BBSK, TSK a PSK.

Oprávnené výdavky

 • Realizácia nových stavieb nemotorovej dopravy - cyklistické komunikácie, cyklokoridor, spoločná cestička pre chodcov a cyklistov
 • Doplnková cyklistická infraštruktúra - stojany, chránené parkoviská, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, hygienické zariadenia, odpočívadlá ...
 • Rekonštrukcie, modernizácia a stavebno-technické úpravy existujúcej infraštruktúry pre nemotorovú dopravu s možnosťou celoročnej prevádzky, vrátane vybavenia cyklistickej komunikácie (osvetlenie, kanalizácia, cyklistické spomaľovače a pod.), sadových úprav a zelene,
 • Stavebný dozor
 • Odborný autorský dohľad
 • Projektová dokumentácia
 • Interiérové vybavenie (napr. hygienického zariadenia) a zariadenia v priamej súvislosti s podporou cyklistickej dopravy
 • Výdavky na riadenie projektu

Doplňujúce a špecifické informácie

 • spracovaná stavebná projektová dokumentácia minimálne v stupni PD, na základe ktorej bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie príslušného stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu
 • vysporiadané vlastnícke práva k pozemku a objektu, ktorý tvorí predmet projektu (výlučné vlastníctvo resp. dlhodobý prenájom garantovaný po dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu)
 • vysporiadané záväzky voči Slovenskej republike
 • v prípade projektov zameraných na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu musí byť projektový zámer v súlade s regionálnym alebo mestským záväzným strategickým dokumentom pre oblasť dopravy, ktorý obsahuje ucelenú sieť cyklodopravných trás (napr. plán udržateľnej dopravy, generel cyklistickej dopravy, generel nemotorovej dopravy, stratégia cyklodopravy samosprávneho kraja
 • v prípade projektov zameraných na budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry je nevyhnutné zabezpečiť otvorený prístup k využívaniu vybudovanej infraštruktúry pre verejnosť resp. relevantných používateľov infraštruktúry v súlade s účelom, na ktorý je táto infraštruktúra určená
 • projekty musia plne korešpondovať s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu a v prípade projektov realizovaných na území sídel vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce
 • podporené projekty musia nadväzovať na existujúcu / plánovanú cyklistickú infraštruktúru resp prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy

Ostatné informácie

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 16,349 mil. EUR.
11-11-2020
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu k 11.11.2020 predstavuje 9 648 004 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 9 648 004 Eur - pre MFO v BBSK, TSK a PSK.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom