• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC211-2018-27 - Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC211-2018-27 - Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 06. 2018 do 20. 12. 2018

Predmet podpory

Výstavba, rozširovanie, rekonštrukcia a modernizácia objektov sociálnych služieb a objektov sociálnoprávnej ochrany i sociálnej kurately vrátane vybavenia, ktoré poskytujú svoje služby na komunitnej úrovni.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. Oblasť sociálnych služieb
  • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
  • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
  • samosprávny kraj,
  • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
  • iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia).

 • B. Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),
  • zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
  • zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,
  • zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
  • zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,
  • zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze
 • zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia
 • investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Typ aktivity zameraný na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale musí byť vždy kombinovaný s aktivitami zameranými na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizácia resp. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu spojené s riadením projektu a informovanosťou o projekte.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 95
združenie fyzických osôb 0 95

Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky predkladania projektových zámerov, ktorá je stanovená na 29.6.2018.

V rámci jedného projektu sú oprávnené nasledovné oblasti sociálnych služieb:

 • Sociálne služby krízovej intervencie
  • Domov na polceste,
  • Integračné centrum,
  • Komunitné centrum,
  • Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
  • Nízkoprahové denné centrum,
  • Nocľaháreň,
  • Útulok,
  • Zariadenie núdzového bývania.
 • Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
  • Domov sociálnych služieb s týždenným pobytom a nemôže byť umiestnené v objekte alebo areáli špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov),
  • Rehabilitačné stredisko,
  • Špecializované zariadenie s celoročným a týždenným pobytom, a nemôže byť umiestnené v objekte alebo areáli domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov),
  • Zariadenie opatrovateľskej služby,
  • Denný stacionár,
  • Zariadenie podporovaného bývania (ktoré nie je umiestnené v objekte alebo areáli iného zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou a je možné kombinovať iba s terénnou formou podpory samostatného bývania),
  • Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom a nemôže byť umiestnené v objekte alebo areáli špecializovaného zariadenia a domova sociálnych služieb),
  • Služba včasnej intervencie (nie je možné kombinovať so službami pre seniorov).
 • Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
  • Detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu,
  • Krízové stredisko,
  • Resocializačné stredisko.
Každý samostatný projekt sa musí orientovať len na jednu hlavnú oblasť poskytovaných sociálnych služieb, v rámci ktorej si môže ľubovoľne kombinovať príslušné oprávnené sociálne služby.

Sociálne služby, ktoré nie sú uvedené vyššie, je možné podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účelne a vhodne spájať so službami z oblastí: Sociálne služby krízovej intervencie a Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi v jednom objekte, alebo areáli pri dodržaní nasledovných pravidiel:
 • Odľahčovaciu službu (§ 54) je možné kombinovať len so službami z oblasti: Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.
 • Denné centrum (§ 56) je možné kombinovať len s domovom sociálnych služieb, s rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením opatrovateľskej služby a so zariadením pre seniorov,
 • Jedáleň (§ 58) je možné kombinovať len so službami z oblasti: Sociálne služby krízovej intervencie, ďalej s domovom sociálnych služieb, s rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením opatrovateľskej služby a so zariadením pre seniorov;
 • Práčovňu (§ 59) je možné kombinovať len s nocľahárňou, útulkom, s domovom sociálnych služieb, s rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením opatrovateľskej služby a so zariadením pre seniorov,
 • Stredisko osobnej hygieny (§ 60) je možné kombinovať len s nocľahárňou, útulkom, nízkoprahovým denným centrom a s nízkoprahovou sociálnou službou pre deti a rodinu.
V prípade kombinácie ambulantných a pobytových služieb v jednom zariadení musia byť splnené nasledujúce podmienky:
 • musí byť zabezpečené jasné oddelenie ambulantnej sociálnej služby od pobytovej sociálnej služby, vrátane samostatných vchodov,
 • tak ambulantná ako aj pobytová sociálna služba musí mať samostatný odborný personál.

Oprávnené výdavky

 • Pozemky
  • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu.
 • Stavby
  • realizácia nových objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK,
  • rekonštrukcia a modernizácia zariadení sociálnych služieb a SPODaSK,
  • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb a SPODaSK,
  • stavebný dozor,
  • odborný autorský dohľad,
  • nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
  • prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia).
 • Vybavenie
  • nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb a SPODaSK,
  • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné),
  • nákup osobných automobilov.
 • Služby
  • všeobecné služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie ( výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu).
 • Osobné výdavky
  • Len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením projektu (nepriame výdavky).
Pozn.: Oprávnené sú iba výdavky priamo súvisiace s prípravou a riadením projektu (manažér prípravy projektu, manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér).

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Celkové nepriame výdavky
  • max. 3% z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu investičného charakteru.
 • Mzdové výdavky
  • Manažér/expert prípravy projektu: max. 8,05 Eur/hod. a zároveň 1 400 Eur/mesiac,
  • Manažér/expert pre verejné obstarávanie: max. 8,05 Eur/hod. a zároveň 1 400 Eur/mesiac,
  • Projektový manažér (riadenie projektu): max. 8,05 Eur/hod. a zároveň 1 400 Eur/mesiac,
  • Finančný manažér: max. 8,05 Eur/hod. a zároveň 1 400 Eur/mesiac.
 • Publicita
  • Dočasný pútač: max. 500,00 Eur bez DPH / 1 pútač,
  • Stála tabuľa: max. 300,- Eur bez DPH / 1 tabuľa,
  • Plagát: max. 30,- Eur bez DPH / 1 plagát.
 • Nákup pozemkov
  • max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a zároveň max. do výšky ceny zistenej znaleckým posudkom.
 • Nákup stavieb
  • max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a zároveň max. do výšky ceny zistenej znaleckým posudkom.
 • Stavebný dozor
  • max. 2,00 % z oprávnených výdavkov na stavebné práce.
 • Rezerva na dodatočné výdavky na stavebné práce
  • max. 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce.
 • Rezerva na dodatočné výdavky na poskytnutie služieb stavebného dozoru
  • max. 2,0 % z celkových oprávnených výdavkov projektu na poskytnutie služieb stavebného dozoru.
 • Nákup motorového vozidla:
  • 5 miestne motorové vozidlo bez úpravy: max. 9 000 EUR s DPH,
  • 5 miestne motorové vozidlo izotermické, určené na rozvoz stravy: max. 11 000 EUR s DPH,
  • 7 miestne motorové vozidlo bez úpravy: max. 16 000 EUR s DPH,
  • 7 miestne motorové vozidlo upravené na prepravu ŤZP osôb: max. 20 000 EUR s DPH,
  • 9 miestne motorové vozidlo upravené na prepravu ŤZP osôb: max. 23 000 EUR s DPH.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Podmienky kapacitného zabezpečenia objektov spojených s bývaním:
  • maximálna kapacita jedného objektu: 12 miest,
  • maximálna kapacita v jednej bytovej jednotke: 6 miest.
V prípade detských domovov platí:
  • maximálna kapacita v jednej bytovej jednotke: 10 miest,
  • maximálny počet bytových jednotiek v jednom objekte: 1.

 • v prípade objektov krízových stredísk, resocializačných stredísk je podmienkou oprávnenosti aktivít podpora takých objektov, ktoré budú mať maximálnu kapacitu v súlade s príslušnými národnými stratégiami, resp. legislatívou SR.
Pre splnenie podmienok podpory musia zariadenia na komunitnej úrovni spĺňať nasledovné podmienky:
 • Podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba a zabezpečuje výkon opatrení SPODaSK v zariadení.
 • V prípade investícií v pôvodných objektoch ambulantných služieb alebo opatrení SPODaSK, alebo zázemia terénnych služieb alebo opatrení SPODaSK musí žiadateľ preukázať, že tieto služby/opatrenia nebolo možné zabezpečiť vhodnejším spôsobom v bežnej komunite. ( Žiadateľ v oblasti sociálnych služieb na splnenie tejto časti podmienky vychádza z komunitného plánu sociálnych služieb príslušnej obce, resp. z koncepcie rozvoja sociálnych služieb príslušného VÚC resp. vypracovaním vlastnej analýzy v súlade § 83, ods. 5 písm. a), b) a c) zákona 448/2008 Z. z..)
 • Ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne aj priestorovo) od sociálnych služieb spojených s bývaním.

Ostatné informácie

V rámci jedného projektu sú oprávnené nasledovné oblasti sociálnych služieb:

 • Sociálne služby krízovej intervencie
  • Domov na polceste,
  • Integračné centrum,
  • Komunitné centrum,
  • Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
  • Nízkoprahové denné centrum,
  • Nocľaháreň,
  • Útulok,
  • Zariadenie núdzového bývania.
 • Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
  • Domov sociálnych služieb s týždenným pobytom a nemôže byť umiestnené v objekte alebo areáli špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov),
  • Rehabilitačné stredisko,
  • Špecializované zariadenie s celoročným a týždenným pobytom, a nemôže byť umiestnené v objekte alebo areáli domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov),
  • Zariadenie opatrovateľskej služby,
  • Denný stacionár,
  • Zariadenie podporovaného bývania (ktoré nie je umiestnené v objekte alebo areáli iného zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou a je možné kombinovať iba s terénnou formou podpory samostatného bývania),
  • Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom a nemôže byť umiestnené v objekte alebo areáli špecializovaného zariadenia a domova sociálnych služieb),
  • Služba včasnej intervencie (nie je možné kombinovať so službami pre seniorov).
 • Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
  • Detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu,
  • Krízové stredisko,
  • Resocializačné stredisko.
Každý samostatný projekt sa musí orientovať len na jednu hlavnú oblasť poskytovaných sociálnych služieb, v rámci ktorej si môže ľubovoľne kombinovať príslušné oprávnené sociálne služby.

Sociálne služby, ktoré nie sú uvedené vyššie, je možné podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účelne a vhodne spájať so službami z oblastí: Sociálne služby krízovej intervencie a Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi v jednom objekte, alebo areáli pri dodržaní nasledovných pravidiel:
 • Odľahčovaciu službu (§ 54) je možné kombinovať len so službami z oblasti: Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.
 • Denné centrum (§ 56) je možné kombinovať len s domovom sociálnych služieb, s rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením opatrovateľskej služby a so zariadením pre seniorov,
 • Jedáleň (§ 58) je možné kombinovať len so službami z oblasti: Sociálne služby krízovej intervencie, ďalej s domovom sociálnych služieb, s rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením opatrovateľskej služby a so zariadením pre seniorov;
 • Práčovňu (§ 59) je možné kombinovať len s nocľahárňou, útulkom, s domovom sociálnych služieb, s rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením opatrovateľskej služby a so zariadením pre seniorov,
 • Stredisko osobnej hygieny (§ 60) je možné kombinovať len s nocľahárňou, útulkom, nízkoprahovým denným centrom a s nízkoprahovou sociálnou službou pre deti a rodinu.
V prípade kombinácie ambulantných a pobytových služieb v jednom zariadení musia byť splnené nasledujúce podmienky:
 • musí byť zabezpečené jasné oddelenie ambulantnej sociálnej služby od pobytovej sociálnej služby, vrátane samostatných vchodov,
 • tak ambulantná ako aj pobytová sociálna služba musí mať samostatný odborný personál.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom