• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC212-2020-58 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC212-2020-58 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 08. 10. 2020 do 15. 02. 2021

Predmet podpory

Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • Obec,
 • VÚC,
 • Nezisková organizácia.
V rámci dvojkolového výberu projektov ŽoNFP k výzve č. IROP-PO2-SC212-2020-58 je oprávnený predložiť iba žiadateľ, ktorý predložil projektový zámer a bola mu vydaná hodnotiaca správa v rámci 1. kola výberu projektov k výzve s kódom č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13

Územné obmedzenie

 • Oprávneným miestom realizácie sú všetky oprávnené spádové oblasti pre umiestnenie CIZS, lokalizované na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A.) výstavba nových budov,
 • B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 • C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • F.) budovanie amodernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • G.) budovanie bezbariérových prístupov,
 • H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Pozn. Oprávnené typy aktivít D, E, F a G musia byť v kombinácii s oprávnenými typmi aktivít A alebo B, alebo C. K typu oprávnenej aktivity B. alebo C. sa automaticky vyberá aj aktivita H.

Dĺžka realizácie projektu

Max. 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max.
samospráva 95 400 000 900 000
nezisková organizácia 95 400 000 900 000

V prípade lekárov všeobecných a špecializovaných ambulancií platí: ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS, musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.

V prípade, že predmetom projektu je zavedenie sociálnej služby, musí byť preukázané, že:

 • a) poskytovateľ tejto sociálnej služby je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo do 3 mesiacov od kolaudačného rozhodnutia, resp. od ukončenia fyzickej realizácie projektu bude do tohto registra zapísaný.
 • b) potvrdenie príslušnej obce/VÚC, že služba je hradená z verejných zdrojov.

Oprávnené výdavky

021 – Stavby

 • Stavebné práce: realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska),
 • Stavebné práce vrátane technologického a strojného zariadenia (dodávka a montáž) čiže:
  • výdavky na stavebnú časť,
   • náklady na realizáciu stavebných objektov (vrátane technického vybavenia, zriadenia prípojok na plyn, vodu, elektrinu, telefón a internet).
    • náklady na hlavnú stavebnú výrobu,
    • pomocnú stavebnú výrobu,
    • montážne práce,
    • vedľajšie rozpočtové náklady (zariadenie staveniska – stanovené v zmysle Sadzobníka stavebných prác) ostané VRN sú neoprávnené,
   • náklady na demoláciu existujúcich stavebných objektov, technologických a iných zariadení v odôvodnených prípadoch,
   • náklady na geodetickú činnosť zabezpečovanú obstarávateľom,
  • výdavky na technologickú časť (prevádzkové súbory – napr. elektroinštalácia, vzduchotechnika, kúrenie, meranie a regulácia vrátane softvérového vybavenia a pod., dodávka a montáž technologických a strojných zariadení – napr. výťah a pod.),
  • výdavky na vybudovanie pripojenia na internet prostredníctvom inštalácie lokálnej siete LAN (štruktúrovaný kabelážny systém, v odôvodnených prípadoch WI-FI),
  • stavebný dozor,
  • výdavky na energetické certifikáty, energetické audity, tepelno-technické posudky a pod., vydané pred a po výstavbe/rekonštrukcii/modernizácii.
Pozn.: Výdavky rozpočtu stavby, ktoré nie je možné riadne špecifikovať, a ktoré nie sú riadne zdôvodnené napr. rozpočtové položky ako ostatné, PPV, podružný materiál, ostatné práce, stratné, nepredvídané práce, nešpecifikované práce, indexácia a pod. budú považované za neoprávnené.

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup interiérového vybavenia,
 • nákup a modernizácia výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva,
 • nákup a modernizácia telekomunikačnej techniky,
 • modernizácia komunikačnej infraštruktúry,
 • nákup a modernizácia prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie je realizované samostatne mimo stavebných prác) - zdravotnícke zariadenia a IKT,
 • výdavky na komplexnú zdravotnícku technológiu,
 • výdavky na zdravotnícke stroje, prístroje a zariadenia, zdravotnícku techniku,
 • výdavky na informačné technológie (hardvér),
 • výdavky na montáž a inštaláciu,
 • výdavky na skúšky a skúšobnú prevádzku.

023 - Dopravné prostriedky
 • nákup osobných automobilov.

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • technické rekultivácie, ako napr. terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.
Pozn. biologická rekultivácia ako hnojenie pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných kríkov je neoprávnená.

518 - Ostatné služby
 • všeobecné a špeciálne služby napr. výroba informačných tabúľ,
 • špeciálne služby – prieskumné a projektové práce, archeologický prieskum, geometrický plán,
 • štúdie, expertízy, posudky - výdavky za energetické certifikáty, energetické audity, tepelno-technické posudky a pod. vydané pred a po výstavbe/rekonštrukcii, ktoré sú potrebné pre výpočet merateľných ukazovateľov.

930 - Rezerva na nepredvídané výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • stavebný dozor: max 2% zo stavby,
 • 5-miestne motorové vozidlo bez úpravy: max. vo výške 20 000 eur s DPH,
 • Rezerva na nepredvídané výdavky,
  • Dodatočné výdavky na stavebné práce: max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce,
  • Dodatočné výdavky na služby stavebného dozoru: max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na poskytnutie služby stavebného dozoru,
 • Dočasný pútač: max. 500,- eur bez DPH/1 pútač,
 • Stála tabuľa: max. 300,- eur bez DPH/1 tabuľa,
 • Plagát: max. 30,- eur bez DPH/1 plagát,
 • Energetický certifikát, energetický audit, tepelno-technický posudok a pod. vydaný pred prístavbou/nadstavbou/rekonštrukciou, ktorý je potrebný na výpočet merateľných ukazovateľov: max. 6 000 eur.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP len v prípade, ak mu už bola vydaná hodnotiaca správa k Projektovému zámeru.
Uvedená podmienka je splnená aj vydaním negatívnej hodnotiacej správy, v takom prípade však žiadateľ musí odstrániť nedostatky v správe identifikované.

V prípade oprávnenosti žiadateľa platí, že nezisková organizácia musí byť zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“.

CIZS zabezpečujú pre relevantnú spádovú oblasť efektívne a integrované poskytovanie služieb zdravotného a sociálneho charakteru:

 • povinné služby
  • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (1 lekár v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku, ďalší lekári v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku)
  • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast (1 lekár v rozsahu minimálne ekvivalentu polovičného pracovného úväzku)
  • špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť (1 lekár v rozsahu minimálne ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku)

 • fakultatívne služby
  • špecializovaná zubno-lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť (1 lekár v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku) a/alebo
  • iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť (2 lekári poskytujúci špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára).

 • ďalšie služby, ktoré môžu byť CIZS integrované
  • agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
  • odberové pracovisko,
  • stacionár,
  • liečebná rehabilitácia,
  • zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore,
  • komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy,
  • logopéd,
  • psychológ,
  • kancelária špecializovaného sociálneho poradenstva,
  • denné centrum sociálnych služieb.

Ostatné informácie

V prípade lekárov všeobecných a špecializovaných ambulancií platí: ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS, musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.

V prípade, že predmetom projektu je zavedenie sociálnej služby, musí byť preukázané, že:

 • a) poskytovateľ tejto sociálnej služby je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo do 3 mesiacov od kolaudačného rozhodnutia, resp. od ukončenia fyzickej realizácie projektu bude do tohto registra zapísaný.
 • b) potvrdenie príslušnej obce/VÚC, že služba je hradená z verejných zdrojov.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom