• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC214-2020-61 Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC214-2020-61 Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 08. 2020 do 31. 12. 2020
Poznámka Výzva je otvorená.
Uzávierka 1. kola: 27.08.2020 - 18.09.2020
Uzávierka 2. kola: 19.09.2020 - 02.10.2020
Uzávierka 3. kola: 03.10.2020 - 16.10.2020
Uzávierka 4. kola: 17.10.2020 - 30.10.2020
Uzávierka 5. kola: 31.10.2020 - 13.11.2020
Uzávierka 6. kola: 14.11.2020 - 27.11.2020
Uzávierka 7. kola: 28.11.2020 - 11.12.2020
Uzávierka 8. kola: 12.12.2020 - 31.12.2020

Predmet podpory

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

oprávneným žiadateľom sú nemocnice – subjekty ústavnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých právna forma je:

 • príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 • rozpočtová organizácia v pôsobnosti VÚC a obce,
 • právnická osoba,
 • nezisková organizácia.

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Typy aktivít:

* A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

* B) Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií

* C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Dĺžka realizácie projektu

Časová oprávnenosť výdavkov je od 12. 3. 2020. Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená najneskôr do 31. 12. 2021 s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov v závislosti od vývoja epidémie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • Fakultná nemocnica Nitra
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza
 • Nemocnica Poprad, a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
 • Svet zdravia, a. s., prevádzka všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a prevádzka všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
 • Národný ústav detských chorôb, Bratislava
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
 • Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
 • Nemocnica Komárno s. r. o.
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
 • Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
 • Nemocnica Zvolen a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
 • Nemocnica Levice s. r. o.
 • Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa
 • Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
 • NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
 • Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
 • Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
 • Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou
 • Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
 • Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany
 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
 • Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
 • Nemocnica na okraji mesta, n.o., Partizánske
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
 • Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
 • Detská fakultná nemocnica Košice
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava
 • Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
 • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice
 • Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 • Nemocnica Snina s.r.o.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 90 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 90 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 90 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 90 90
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100
nezisková organizácia 95 95

Oprávnené výdavky

 • 013 Softvér
 • 014 Oceniteľné práva
 • 021 Stavby
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, najmä:
  • mobilný RTG (mobilné skiagrafické zariadenia),
  • zariadenie na vytvorenie systému na negatívny podtlak na pracovisku,
  • servoventilátory a ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu,
  • defibrilátor,
  • laboratórne stroje prístroje, zariadenie, technika a náradie,
  • ambulantný prístroj PCR (pri kúpe prístroja sú povinným výdavkom aj testy pre tento prístroj),
  • dezinfekčná brána,
  • germicídny žiarič,
  • ozónový čistič,
  • termokamera s tvárovým rozlíšením,
  • mobilný plazmový dezinfikátor, čistič vzduchu,
  • zariadenie na dezinfekciu priestorov,
  • sterilizátor,
  • nábytok - špeciálne lôžka,
  • výpočtová a zobrazovacia technika,
  • telekomunikačná technika.
 • 023 Dopravné prostriedky
  • nákup vozidla pre potreby mobilného odberového miesta – vozidlo na účely núdzovej reakcie,
  • sanitka/ambulancia s nezávislým systémom kúrenia a klimatizáciou v ambulantnom priestore, vrátane integrovaného zariadenia na trvalú dezinfekciu ovzdušia, určené pre nemocnice s vlastnou zdravotnou záchrannou službou-verejný sektor – sanitka na účely núdzovej reakcie,
  • rekonštrukcia a modernizácia dopravných prostriedkov, t. j. také zásahy, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov, ako aj rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti dopravných prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný prostriedok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku - sanitky a vozidla na účely núdzovej reakcie.
 • 112 – Zásoby
  • špeciálne a prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - meracie, monitorovacie, zdravotnícke stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie a pod., ktorých cena je nižšia ako 1 700 eur a/alebo nie sú zaradené ako kapitálové výdavky, najmä:
  • germicídny žiarič,
  • mobilný plazmový dezinfikátor, čistič vzduchu,
  • zariadenie na automatickú dezinfekciu priestorov,
  • zariadenie na dezinfekciu priestorov,
  • termokamera s tvárovým rozlíšením,
  • sterilizátor,
  • defibrilátor,
  • laboratórne prístroje a vybavenie (napr. sklo, pomôcky),
  • automaty na výdaj ochranných pomôcok – napr. na rúška, rukavice,
  • dávkovače dezinfekčných prípravkov,
  • chirurgická maska/ochranné rúško (jednorazové/na opakované použitie),
  • ochranný oblek jednorázový,
  • návleky na obuv k ochranným oblekom,
  • ochranné okuliare,
  • ochranná čiapka,
  • celotvárový ochranný štít,
  • respirátor vo všeobecnosti,
  • ochranná polomaska, filter,
  • rukavice chirurgické nesterilné,
  • jednorazový plášť,
  • testy vrátane testovacích boxov, resp. testov pre ambulantný prístroj PCR,
  • chemikálie,
  • vrecia na bio. odpad,
  • čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky,
  • kontajner/nádoba pre infekčný a kontaminovaný odpad,
  • výpočtová technika,
  • telekomunikačná technika.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom