• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC214-2020-63 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC214-2020-63 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 10. 12. 2020 do 31. 03. 2021
Poznámka Výzva je otvorená.
Uzávierka 1. kola: 10.12.2020 - 12.02.2021
Uzávierka 2. kola: 13.02.2021 - 05.03.2021
Uzávierka 3. kola: 06.03.2021 - 31.03.2021

Predmet podpory

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • vyšší územný celok
 • krajské mesto Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a Bratislava

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie SR, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Typy aktivít:

* A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

* B) vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií

* C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Dĺžka realizácie projektu

Časová oprávnenosť výdavkov je od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2022, ktorá môže byť so súhlasom poskytovateľa predĺžená maximálne o 6 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max.
samospráva 0 95 0 1 100 000

Oprávnené výdavky

 • 013 Softvér
 • 014 Oceniteľné práva
 • 021 Stavby
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, najmä:
  • mobilný RTG (mobilné skiagrafické zariadenia),
  • zariadenie na vytvorenie systému na negatívny podtlak na pracovisku,
  • servoventilátory a ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu,
  • defibrilátor,
  • laboratórne stroje prístroje, zariadenie, technika a náradie,
  • ambulantný prístroj PCR (pri kúpe prístroja sú povinným výdavkom aj testy pre tento prístroj),
  • dezinfekčná brána,
  • germicídny žiarič,
  • ozónový čistič,
  • termokamera s tvárovým rozlíšením,
  • mobilný plazmový dezinfikátor, čistič vzduchu,
  • zariadenie na dezinfekciu priestorov,
  • sterilizátor,
  • nábytok - špeciálne lôžka,
  • výpočtová a zobrazovacia technika,
  • telekomunikačná technika.
 • 023 Dopravné prostriedky
  • nákup vozidla pre potreby mobilného odberového miesta – vozidlo na účely núdzovej reakcie,
  • sanitka/ambulancia s nezávislým systémom kúrenia a klimatizáciou v ambulantnom priestore, vrátane integrovaného zariadenia na trvalú dezinfekciu ovzdušia, určené pre nemocnice s vlastnou zdravotnou záchrannou službou-verejný sektor – sanitka na účely núdzovej reakcie,
  • rekonštrukcia a modernizácia dopravných prostriedkov, t. j. také zásahy, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov, ako aj rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti dopravných prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný prostriedok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku - sanitky a vozidla na účely núdzovej reakcie.
 • 112 – Zásoby
  • špeciálne a prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - meracie, monitorovacie, zdravotnícke stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie a pod., ktorých cena je nižšia ako 1 700 eur a/alebo nie sú zaradené ako kapitálové výdavky, najmä:
  • germicídny žiarič,
  • mobilný plazmový dezinfikátor, čistič vzduchu,
  • zariadenie na automatickú dezinfekciu priestorov,
  • zariadenie na dezinfekciu priestorov,
  • termokamera s tvárovým rozlíšením,
  • sterilizátor,
  • defibrilátor,
  • laboratórne prístroje a vybavenie (napr. sklo, pomôcky),
  • automaty na výdaj ochranných pomôcok – napr. na rúška, rukavice,
  • dávkovače dezinfekčných prípravkov,
  • chirurgická maska/ochranné rúško (jednorazové/na opakované použitie),
  • ochranný oblek jednorázový,
  • návleky na obuv k ochranným oblekom,
  • ochranné okuliare,
  • ochranná čiapka,
  • celotvárový ochranný štít,
  • respirátor vo všeobecnosti,
  • ochranná polomaska, filter,
  • rukavice chirurgické nesterilné,
  • jednorazový plášť,
  • testy vrátane testovacích boxov, resp. testov pre ambulantný prístroj PCR,
  • chemikálie,
  • vrecia na bio. odpad,
  • čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky,
  • kontajner/nádoba pre infekčný a kontaminovaný odpad,
  • výpočtová technika,
  • telekomunikačná technika.

Doplňujúce a špecifické informácie

Na výzvu sa vzťahuje partnerstvo medzi vyšším územným celkom a krajským mestom, ktoré je povinné.

 • ŽoNFP bez partnera môže žiadateľ podať iba vprípade, že druhý subjekt sa do tejto výzvy nezapojí, čo sa preukazuje vrámci PPP č. 7. Za každý územný obvod príslušného samosprávneho kraja môže byť predložená iba jedna žiadosť o NFP.
 • Na základe dohody budú v rámci projektu vystupovať ako partner krajské mesto alebo vyšší územný celok.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom