• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 06. 2021 do 01. 11. 2021
Poznámka Výzva je rozdelená na dve hodnotiace kolá. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola 30.8.2021, termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola 1.11.2021.

Predmet podpory

* Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová org., štátna príspevková org.(ako zriaďovateľ MŠ)
 • B. Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ MŠ)
 • C. Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková org., nezisková org. poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ MŠ
 • D. Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ MŠ, fyzická osoba ako zriaďovateľ MŠ)

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu (mimo Brastislavský samosprávny kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a. výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 • c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
 • d. stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • e. obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ;
 • f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ.
Aktivita f) sa nemôže realizovať ako samostatný typ aktivity.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Základné obmedzenie je dané súčasným systémom riadenia fondov EU, kde lehota ukončenia projektov je stanovená k 30.6.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
štátny podnik 0 90
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 95

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark na jedno dieťa) sú :

 • max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
 • max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Doplňujúce a špecifické informácie

Výzva na rozdiel od minulosti je jednokolová bez predkladania projektového zámeru.
V rámci projektu musí byť vytvorených minimálne 10 nových miest v MŠ, ktorá je predmetom projektu

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom