• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC221-2022-94 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC221-2022-94 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 08. 03. 2022 do 11. 07. 2022
Poznámka Výzva je rozdelená na dve hodnotiace kolá. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola 09.05.2022, termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola 11.07.2022.

Predmet podpory

* Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola,
 • b) Obec, mesto, mestská časť mesta Bratislava, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola,
 • c) Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy, materská škola,
 • d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území viac rozvinutého regiónu (Bratislavský samosprávny kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a. výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 • c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
 • d. stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • e. obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ;
 • f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ.
Aktivita f) sa nemôže realizovať ako samostatný typ aktivity. Žiadateľ je povinný realizovať rozširovanie kapacít materskej školy typmi aktivít pod písmenom a. až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z typov aktivít pod písmenom d. a e.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Základné obmedzenie je dané súčasným systémom riadenia fondov EU, kde lehota ukončenia projektov je stanovená k 30.12.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 0 2 250 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 0 2 250 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 0 2 250 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 0 2 250 000
NNO, cirkev 0 95 0 2 375 000
samospráva 0 95 0 2 375 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 2 500 000
štátna správa 0 100 0 2 500 000
nezisková organizácia 0 95 0 2 375 000
združenie fyzických osôb 0 95 0 2 375 000

Celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2 500 000 EUR (pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom:

 • a) nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR,
 • b), c) nesmie presiahnuť 2 375 000 EUR.
 • d) nesmie presiahnuť 2 250 000 EUR.

Oprávnené výdavky

 • 021 Stavby vrátane projektovej dokumentácie, stavebného dozoru
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • 027 Pozemky (podľa limitov IROP)
 • 112 Zásoby
 • 518 Ostatné služby
 • 521 Mzdové výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Pre túto výzvu je stanovený limit na nákup a modernizáciu softvéru na 1 projekt vo výške 1 000 EUR bez DPH.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Realizáciou projektu musí žiadateľ zvýšiť kapacitu MŠ minimálne o 10 miest, pričom žiadateľ za predchádzajúcich 12 mesiacov od vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP a počas jej platnosti neznížil kapacity (miesta), resp. nedošlo k zrušeniu kapacít/MŠ.
 • Oprávnenými sú školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.
V prípade, že predmetom projektu je zriadenie novej materskej školy, je žiadateľ povinný pred predložením ŽoNFP predložiť MŠVVŠ SR žiadosť o zaradenie materskej školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.

Ostatné informácie

Celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2 500 000 EUR (pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom:

 • a) nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR,
 • b), c) nesmie presiahnuť 2 375 000 EUR.
 • d) nesmie presiahnuť 2 250 000 EUR.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom