• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC223-2021-68 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC223-2021-68 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 09. 2021 do 17. 01. 2022
Poznámka Uzávierka 1. kola: 15.11.2021
Uzávierka 2. kola: 17.01.2022
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale.

Predmet podpory

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, stredné odborné školy/odborné učilištia)
 • samosprávne kraje, stredné odborné školy/odborné učilištia,
 • mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť,
združenie, stredné odborné školy/odborné učilištia,
 • právnické a fyzické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka),
stredné odborné školy/odborné učilištia.
Oprávnenými žiadateľmi sú vyššie uvedení zriaďovatelia stredných odborných škôl/odborných učilíšť, ako aj stredné odborné školy/ odborné učilištia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu t. j. celé územie SR okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre

 • praktické vyučovanie,
 • odborný výcvik, odbornú prax,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne, o knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy, o stredísk odbornej praxe,
 • školského hospodárstva,
súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,

e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy, o stredísk odbornej praxe,
 • školských hospodárstiev a
 • internátov.
Typ aktivity e) nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s aktivitami a), až c). Typy aktivít b), c) a e) je možné realizovať len v kombinácii s aktivitou a).

Dĺžka realizácie projektu

 • Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nie je časovo obmedzená, s dodržaním max lehoty do 31.12.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
štátna správa 0 100

Oprávnené výdavky

 • Minimálna ani maximálna výška rozpočtu nie je stanovená.
 • 013 - Softvér
  • nákup softvéru - obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru (oprávnený je základný softvér, základné programové vybavenie umožňujúce prácu s PC a aplikačný softvér, ktorý žiadateľ/prijímateľ používa výlučne v súvislosti so vzdelávacím procesom, skupinové licencie a pod.),
  • modernizácia softvéru – napr. upgrade (pridávanie nových funkcionalít zhodnocujúcich softvér).
 • 014 – Oceniteľné práva
  • nákup licencií - výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a patentov, okrem výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru,
 • 021 - Stavby
  • rekonštrukcia a modernizácia budov SOŠ vrátane stavebných úprav súvisiacich so splnením požiadaviek na hygienické parametre vnútorného prostredia budov,
  • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy SOŠ
  • výstavba/realizácia nových objektov/budov/stavieb v rámci infraštruktúry SOŠ
  • rekonštrukcia a modernizácia odborných pracovísk pre:
   • praktické vyučovanie,
   • odborný výcvik, odbornú prax,
   • celoživotné vzdelávanie,
   • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
   • knižnice, prednáškové a vyučovacie a pod.
  • stavebno-technické úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov SOŠ,
  • stavebné úpravy internátov,
  • ako doplnková aktivita: rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov),
  • stavebný dozor,
  • odborný autorský dohľad,
  • prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia).
 • 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
  • nákup interiérového a exteriérového vybavenia SOŠ
  • nákup prevádzkových / špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (ak verejné obstarávanie je realizované samostatne mimo stavebných prác),
  • materiálno-technické vybavenie internátov, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • nákup telekomunikačnej techniky,
  • nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva,
  • vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením IKT.
 • 023 – Dopravné prostriedky
  • Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov a špeciálnych automobilov s príslušenstvom bezprostredne súvisiacich s cieľmi projektu
  • Nákup osobných automobilov bezprostredne súvisiacich s cieľmi projektu
 • 518 – Ostatné služby
  • všeobecné služby (len výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu)
 • 521 – Mzdové výdavky (len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením projektu (nepriame výdavky):
  • cena práce (hrubá mzda a zákonné odvody zamestnávateľa) a ostatné oprávnené výdavky
  • cena práce (odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru a zákonné odvody zamestnávateľa)

Doplňujúce a špecifické informácie

Projekt musí byť prediskutovaný a podporený príslušným zamestnávateľským zväzom, stavovskou / profesijnou organizáciou.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom