• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • IROP-PO3-SC31-2019-49 - Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO3-SC31-2019-49 - Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 04. 07. 2019 do 30. 10. 2019

Operačné programy

  • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy 2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy 3. Subjekty územnej samosprávy

Územné obmedzenie

Oprávneným územím v rámci tejto výzvy sú katastrálne územia obcí vymenovaných v prílohe č. 8 výzvy- mestské funkčné oblasti krajských miest na území SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora v rámci tejto výzvy je zameraná na nasledujúce typy aktivít špecifického cieľa 3.1 IROP:

  • A. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, a to prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:
1. Budovanie kreatívneho centra - Táto aktivita zahŕňa vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry kreatívnych centier (rekonštrukcia a modernizácia budov pre potreby zriadenia kreatívnych centier a obstaranie technológie pre činnosť kreatívnych centier), t.j. investícií do fyzickej infraštruktúry KC. Ide o povinnú aktivitu. 2. Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra - Táto aktivita zahŕňa jednotlivé služby (v rámci programov podpory KKP) poskytované kultúrnym centrom (počas obdobia realizácie projektu). Ide o povinnú aktivitu.
  • B. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej aktivity projektu:
3. Emerging talents - Táto aktivita je zameraná na zviditeľnenie produktov a služieb KKP prostredníctvom rôznych druhov propagačných aktivít ako sú napr.výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru, zvyšovanie povedomia o KKP (konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod.). Ide o nepovinnú aktivitu.
Uzavretý zoznam typov programov a služieb, z ktorého si kreatívne centrum vyberá ednotlivé programy/služby je uvedený v Príručke pre žiadateľa. Rámcový model poskytovania centralizovanej podpory prostredníctvom kreatívnych centier s bližším popisom jednotlivých služieb je popísaný v prílohe č. 7 výzvy Model centralizovanej podpory, kapitola 3.4 . Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu

Dĺžka realizácie projektu

nie je stanovená, platí všeobecné pravislo ukončenia finančnej realizácie projektov pre programovacie obdobie do 30.6.2023

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história 0 až 0 rokov
  • samospráva
  • príspevkové a rozpočtové organizácie
  • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 95 1 000 000 18 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 1 000 000 18 000 000
štátna správa 100 1 000 000 18 000 000

Oprávnené výdavky

  • Hlavná aktivita 1- Budovanie kreatívneho centra
021 Stavby 027 Pozemky 930 Rezerva na nepredvídané výdavky 013 Softvér 014 Oceniteľné práva - duševné vlastníctvo 019 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok
  • Hlavná aktivita 2 Poskytovanie služieb kreatívneho centra a Hlavná aktivita 3 Emerging talents
112 – zásoby 502 spotreba energie 503 spotreba ostatných neskladovateľných dodávok – PHM 512 cestovné náhrady 518 ostatné služby 521 mzdové výdavky 548 výdavky na prevádzkovú činnosť 568 - ostatné finančné výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

1. Maximálna výška oprávnených výdavkov na aktivitu 2 a 3 nesmie sumárne prekročiť 20% z celkových priamych výdavkov projektu.
2. Maximálna výška oprávnených výdavkov na nákup stavieb (budov) a pozemkov nesmie sumárne prekročiť 10% z celkových priamych výdavkov projektu.
3. Oprávnené výdavky rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nesmie presiahnuť 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom