• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO4-SC431-2021-65: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO4-SC431-2021-65: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 03. 2021 do 28. 07. 2021
Poznámka Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 28.5.2021.
Druhé hodnotiace kolo sa uzatvára 28.07.2021.

Predmet podpory

Zlepšenie environmentálnych aspektovv mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúrya adaptáciou urbanizovaného prostrediana zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec(obecný úrad), mesto(mestský úrad),
 • samosprávny kraj,
 • verejná vysoká škola,
 • štátna vysoká škola,
 • súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa §2ods.2 Obchodného zákonníka),
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátna príspevková organizácia,štátna rozpočtová organizácia),
 • mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecneprospešné služby, cirkev a náboženskáspoločnosť,združenie,nadácia),
 • Národná diaľničná spoločnosťa.s.,
 • Slovenská správa ciest,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Územné obmedzenie

 • typy aktivít udržateľného mestského rozvoja, t.j. typy aktivít a., c. – i. uvedené v bode 13, je územie mestskej funkčnej oblasti s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja (obce spadajúcedo mestskej funkčnej oblasti sú uvedené v prílohe č. 7 výzvy).
 • typ aktivity j. uvedený v bode 13, je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku,resp.vibrácií;
 • c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
 • d. mestské prvky napr.prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
 • e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím,ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách,vegetačné stredové pásy;
 • f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 • g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.
 • h. multifunkčné zóny,kde sa preferuje využívanie krajiny,ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou,pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
 • i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
 • j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu
 • ukončenie projektu je stanovené obmedzením ukončenia financovania programovacieho obdobia 2014-2020 (k. 30.6.2023)

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Verejné vysoké školy majú úroveň financovania NFP 95%.

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
univerzity a vysoké školy 0 90
štátna správa 0 100

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity j. sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. Vzmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore.
 • Miestom realizácie typu aktivít a., c. až i. sú verejné priestory ako aj verejné priestory s režimom kontroly vstupu resp. areály s riadeným spôsobom prístupu Predmetom podporených projektov musí byť posilnenie ekosystémových služieb predovšetkým prostredníctvom ekostabilizačných funkcií zelene, pričom v rámci revitalizácie nemôže dochádzať k rozširovaniu spevnených plôch v areáli, k znižovaniu objemu vzrastlej zelene a k náhrade domácich rastlinných prvkov introdukovanými rastlinami.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom