• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO7-SC71-2021-77 - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO7-SC71-2021-77 - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 10. 2021 do 07. 02. 2022

Predmet podpory

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, samosprávny kraj,
 • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),
 • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém,
 • mimovládne organizácie.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A. zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,
  • A.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora softvérového zabezpečenia ako aj hardvérového vybavenia,
  • A.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy,
  • A.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy.
 • B. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy,
  • B.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,
  • B.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry;
  • B.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy,
  • B.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy;
  • B.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R)27 a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,
  • B.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.
 • C. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.
  • C.1. nákup a náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými28 autobusmi na alternatívny pohon29 spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 0 3 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 0 3 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 0 3 000 000
samospráva 0 95 0 3 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 0 3 000 000

Oprávnené výdavky

V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom od 1. februára 2020.

Doplňujúce a špecifické informácie

Projekty budú oprávnené za predpokladu, že sú realizované na území s vypracovaným miestnym/regionálnym plánom udržateľnej mobility.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom