• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 12. 2021 do 02. 05. 2022

Predmet podpory

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
 • samosprávny kraj,
 • verejná vysoká škola,
 • štátna vysoká škola,
 • súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka),
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy,štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia),
 • mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie,nadácia),
 • Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
 • Slovenská správa ciest,
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom.

Územné obmedzenie

 • typy aktivít udržateľného mestského rozvoja, t.j. typy aktivít a.– g., je územie mestskej funkčnej oblasti.
 • typ aktivity h., je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií,
 • b) prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné plochy a toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, mokrade,
 • c) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy,
 • d) aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy,
 • e) zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 • f) zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávanie dažďových vôd formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech,
 • g) budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd, ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí.
 • h) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Výdavok musí vzniknúť a byť uhradený prijímateľom od 1. februára 2020 do 31. decembra 2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška dotácie pre verejné vysoké školy je 95% , pre súkromné vysoké školy 90%.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
univerzity a vysoké školy 0 90
štátna správa 0 100

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 285 145 EUR (zdroj EÚ).

Oprávnené výdavky

V rámci výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom od 1. februára 2020.

 • dlhodobý hmotný majetok
  • 021 Stavby
  • 027 - Pozemky,
  • 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok.
 • ostatné výdavky
  • 518 - Služby
  • 521 - Mzdové výdavky
  • 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Nie sú stanovené.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadosti o NFP sú predkladané v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 1.3.2022, uzávierka druhého hodnotiaceho kola je 2.5.2022.

Ostatné informácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 285 145 EUR (zdroj EÚ).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom