• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO7-SC74-2021-73 - Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO7-SC74-2021-73 - Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 06. 2021 do 29. 09. 2021
Poznámka Výzva je rozdelená na dve hodnotiace kolá. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola 29.07.2021, termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola 29.09.2021.

Predmet podpory

* Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy),

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území - Slovenský Grob, Rovinka, Most pri Bratislave, Miloslavov, Bratislava- Záhorská Bystrica, Hamuliakovo, Bratislava-Jarovce, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Dunajská Lužná, Láb, Stupava, Bratislava-Rusovce, Nová Dedinka, Kráľová pri Senci, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava- Rača, Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Petržalka, Senec, Viničné, Veľký Biel, Bratislava-Ružinov, Limbach, Pezinok, Svätý Jur, Závod, Šenkvice, Blatné, Kalinkovo, Malacky, Bratislava-Podunajské Biskupice, Ivanka pri Dunaji, Bratislava-Staré Mesto, Tomášov, Bratislava-Vajnory, Jakubov, Zohor, Rohožník, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Vrakuňa, Častá, Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Lamač.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 • b) výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ;
 • c) výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky;
 • d) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít;
Typ aktivity d) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typy aktivít a) až c) musia vytvoriť podmienky pre inkluzíve vzdelávanie.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.Ukončenie projektu by malo zodpovedať najneskôr ukončeniu programovacieho obdobia, teda projekt by mal byť ukončený do 30.6.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 3 000 000 EUR, t.j. výška NFP je max. 2 850 000 EUR.

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 0 2 850 000

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ je povinný realizáciou projektu zvýšiť kapacitu základnej školy minimálne o 6 tried.
Žiadateľ je povinný projektom realizovať minimálne 2 omponenty SMART školy:
- zelená škola, - digitálna škola, - inkluzívna škola,
s minimálne jedným prvkom v každom z vybraných komponentov. Komponent otvorená partnerská škola je povinný a žiadateľ v ňom musí realizovať minimálne 1 prvok, v súlade s prílohou č. 8 výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom