• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 10. 08. 2021 do 11. 11. 2021

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity alebo
 • b) rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou / mestom / mestskou časťou / samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity.

Pod kultúrnou inštitúciou sa rozumejú: kultúrne zariadenia, knižnice, múzeá a galérie, divadlá a hvezdárne alebo planetáriá. Kapacita kultúrnej inštitúcie musí byť využívaná minimálne na 80 % na kultúrne účely, resp. činnosti.

Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1 000 podľa údajov k 31.12.2019.

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci tejto výzvu je podporovaný nasledovný typ aktivity definovaný v špecifickom cieli 7.7 IROP:

 • A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno- technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií;

Projekt realizovaný vrámci tejto výzvy musí obsahovať nasledovné hlavné aktivity (spadajúce pod typ aktivity A špecifického cieľa 7.7 IROP):
 • 1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie,
 • 2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia vboji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.

V rámci jednej ŽoNFP je možné poskytnúť NFP len na jednu kultúrnu inštitúciu. Žiadateľ môže predložiť viacero ŽoNFP na odlišné kultúrne inštitúcie.

Dĺžka realizácie projektu

Realizácia aktivít projektu nesmie začať skôr ako 1. februára 2020 a nesmie byť ukončená neskôr ako 31. decembra 2023.
Žiadateľ môže ukončiť realizáciu aktivít projektu aj pred predložením ŽoNFP na SO za predpokladu, že realizácia aktivít projektu nezačala skôr ako 1. februára 2020.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 30 000 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 30 000 200 000

Oprávnené výdavky

 • softvér
 • licencie
 • stavebné práce
 • samostatné nehnuteľné vecialebo súbory nehnuteľných vecí (vybavenie)

Doplňujúce a špecifické informácie

V prípade predloženého objemu ŽoNFP, ktorý presiahne celkovú sumu alokácie na výzvu, budú ŽoNFP vyhodnocované podľa normovanej návštevenosti danej kultúrnej inštitúcie.
Normovaná návštevnosť kultúrnej inštitúcie sa vypočíta ako podiel váženého aritmetického priemeru návštevnosti kultúrnej inštitúcie v rokoch 2018 a 2019 k počtu obyvateľov regiónu za rok 2019, v ktorom kultúrna inštitúcia prevádzkuje objekt, ktorý je predmetom projektu, pričom región predstavuje v prípade:

· Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava - okresy Bratislava I až V,
· mesta Košice - okresy Košice I až IV,
· ostatných územných jednotiek štatistickú územnú jednotku – obec.

Vzhľadom na túto skutočnosť je predpoklad schválenia ŽoNFP pre málo využívané kultúrne inštitúcie s malou návštevnosťou počas roka minimálny.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom