• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IV. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-KARPATY - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IV. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-KARPATY - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 15. 06. 2020 do 14. 08. 2020

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Oprávnenosť žiadateľa

 • orgány štátnej správy a samosprávy, ich zväzy a združenia,
 • štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo verejnom záujme,
 • vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,
 • vedecké inštitúcie,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • inštitúcie odborného vzdelávania.

Územné obmedzenie

okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov

Podporované (oprávnené) aktivity

1) 1. prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia - možno získať finančný príspevok na:

 • výstavbu alebo modernizáciu cezhraničnej rekreačnej infraštruktúry v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamiatok, národných parkov a rezervácií predstavujúcich časť cezhraničných turistických trás (napr. vytvorenie nových alebo modernizácia existujúcich turistických chodníkov: cyklotrasy, turistické chodníky, náučné chodníky a zelené cesty greenways, tematické kultúrne chodníky a s nimi spojená infraštruktúra, vyhliadkové miesta, body „Park & Ride”, parkovacie miesta blízko chodníkov a trás a cezhraničná integrácia chodníkov a pod.),
 • renovácia alebo konzervácia a modernizácia objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú na cezhraničných turistických chodníkoch,
 • programy spolupráce medzi inštitúciami vrátane výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločné lístkové systémy),
 • vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi subjektmi v oblasti zachovania a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty na území pohraničia, organizácia tematických konferencií, seminárov a workshopov, spolupráca inštitúcií a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrany biodiverzity),
 • príprava a implementácia cezhraničných štandardov a nariadení v oblasti ochrany a zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva,
 • aktivity v prospech cezhraničnej integrácie a budovania spoločnej identity napríklad prostredníctvom koordinovaných edukačných programov/iniciatív s aktivitami venovanými historicko-kultúrnemu dedičstvu a ekológii, jazykové kurzy,
 • spoločná cezhraničná propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakcií na území pohraničia (napr. organizovanie/účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, workshopoch a seminároch) za účelom zvýšenia návštevnosti,
 • aktivity pre spoločnú ochranu prírodného prostredia, vrátane ochrany a prinavrátenia stavu druhov a prírodných biotopov, zabezpečenie ekologického komunikačného spojenia, zastavenie šírenia cudzích druhov, spomalenie degradácie prírodných a krajinných hodnôt,
 • vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizika a bezpečnostného manažmentu,
 • spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo,
 • spoločné školenia pre sprievodcov, konzervátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia,
 • využitie informačných nástrojov na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, tvorenie cezhraničných ekologických produktov a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane vedené prostredníctvom moderných komunikačných nástrojov, digitalizácia a digitálna výmena zdrojov, multimediálna prezentácia cezhraničného dedičstva, výmena odborných vedomostí o digitalizácii kultúrneho dedičstva, tvorenie vlastných archívov kultúrneho dedičstva,
 • tvorba on-line platformy pre podporu krízového riadenia,
 • nákup zariadení a vybavenia, ktoré podporia aktivity inštitúcií v čase pandémie,
 • vzdelávacie aktivity zamerané na oblasť prevencie v súvislosti s pandémiou,
 • organizácia podujatí a stretnutí zameraných na výmenu skúseností v oblasti prevencie v súvislosti s pandémiou.
2) 3. prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia - možno získať finančný príspevok na:
 • spoločné cezhraničné programy a iniciatívy pre študentov a učiteľov v sektore špecializovanej a odbornej prípravy,
 • spoločná tvorba a propagácia ponuky profesijného a odborného vzdelávania,
 • implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a participácie obyvateľov,
 • aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania,
 • aktivity na podporu a tvorbu nástrojov e-vzdelávania a práce na diaľku (online),
 • nákup zariadení a vybavenia pre inštitúcie, ktoré podporia činnosti e-vzdelávania a prácu online,
 • vzdelávacie aktivity pre osoby, ktoré utrpeli resp. boli postihnuté v dôsledku pandémie,
 • organizácia podujatí a stretnutí zameraných na výmenu skúseností v oblasti prevencie v súvislosti s pandémiou.

Dĺžka realizácie projektu

Vecné ukončenie realizácie mikroprojektu najneskôr do 28.2.2022.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

Uvedená výška dotácie v Eur je z ERDF, k tomu prislúcha dotácia zo štátneho rozpočtu 10-15 % oprávnených výdavkov.

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu - Prešovský samosprávny kraj

 • Prioritná os 1 - 90 000 €
 • Prioritná os 3 - 45 000 €

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
NNO, cirkev 0 95 2 000 50 000
samospráva 0 95 2 000 50 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 2 000 50 000
univerzity a vysoké školy 0 95 2 000 50 000
výskumná inštitúcia 0 95 2 000 50 000
štátna správa 0 100 2 000 50 000
nezisková organizácia 0 95 2 000 50 000

Doplňujúce a špecifické informácie

Každá aktivita realizovaná v rámci mikroprojektu musí mať cezhraničný charakter. Realizované malé investície sa musia vyznačovať cezhraničným dopadom.

Nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr. modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia.

Mikroprojekty s pozitívnym dopadom na zmiernenie dôsledkov pandémie môžu v kvalitatívnom hodnotení získať navýšenie bodového hodnotenia.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom