• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IV. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IV. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 15. 06. 2020 do 31. 07. 2020

Predmet podpory

 • Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Oprávnenosť žiadateľa

 • orgány štátnej správy a samosprávy, ich zväzy a združenia,
 • štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo
 • verejnom záujme,
 • vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,
 • inštitúcie odborného vzdelávania,
 • vedecké inštitúcie,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • cirkvi a náboženské združenia,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Územné obmedzenie

okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad;

Podporované (oprávnené) aktivity

 • spoločné cezhraničné programy a iniciatívy pre študentov a učiteľov v sektore špecializovanej a odbornej prípravy,
 • spoločná tvorba a propagácia ponuky profesijného a odborného vzdelávania,
 • implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a participácie obyvateľov,
 • cezhraničná výmena dobrej praxe,
 • aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania.

Dĺžka realizácie projektu

Vecné ukončenie mikroprojektu nemôže prekročiť 31.12.2021.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Uvedená výška dotácie v Eur je z ERDF, k tomu prislúcha dotácia zo štátneho rozpočtu 10-15 % oprávnených výdavkov.

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu pre Prešovský samosprávny kraj: 48 760,89 €

 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
štátny podnik 0 100 2 000 50 000
NNO, cirkev 0 95 2 000 50 000
samospráva 0 95 2 000 50 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 2 000 50 000
univerzity a vysoké školy 0 95 2 000 50 000
výskumná inštitúcia 0 95 2 000 50 000
štátna správa 0 100 2 000 50 000
nezisková organizácia 0 95 2 000 50 000

Doplňujúce a špecifické informácie

Z programu nie je možné financovať aktivity založené iba napr. na výstavbe, modernizácii škôl, školiacich miestností, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom, napr. špeciálne vybavenie pracovne (nemôžu byť hlavnou aktivitou v mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska).

Existuje taktiež možnosť realizácie investícií, ale nemôžu prekročiť 50% rozpočtu partnera.

Je možné realizovať aktivity zamerané na zmiernenie dopadu pandémie, v súlade s kapitolou 5.5 Oprávnené typy aktivít v mikroprojektoch Príručky pre mikroprijímateľa.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom