Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 - Inteligentný a lepší samosprávny kraj


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 15. 05. 2019 do 30. 09. 2019

Predmet podpory

Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Operačné programy

 • Efektívna verejná správa

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávne kraje (VÚC) - právnické osoby zriadené podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.
RO pre OP EVS stanovuje ako oprávnené územie realizácie projektu :

 • menej rozvinutý región, t.j. oprávnené územie predstavuje samostatne územie Trnavského samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja;
 • rozvinutejší región, t.j. oprávnené územie predstavuje územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Typ aktivity - Procesy, systémy a politiky
Žiadateľ v rámci tohto typu aktivity povinne realizuje príklady aktivít v nasledovnom rozsahu:

 • opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov (príloha č. 8 výzvy časti
Aaž C).
Žiadateľ v rámci tohto typu aktivity je oprávnený voliteľne realizovať opatrenia nad rámec opatrení v rámci povinných príkladov aktivít týkajúce sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku v nasledovnom rozsahu:
 • opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy, projektové riadenie reformných procesov, programové rozpočtovanie, monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politík; analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov (príloha č. 8 výzvy časti D až G, resp. D až H).
Typ aktivity - Zavedenie systémov riadenia kvality
Žiadateľ v rámci tohto typu aktivity povinne realizuje príklady aktivít v nasledovnom rozsahu:
 • podpora zavádzania systémov manažmentu kvality v inštitúciách VS prostredníctvom samohodnotenia podľa modelu CAF (Common Assessment Framework), EFQM (European Foundation for Quality Managment) a iných relevantných nástrojov podľa špecifikácie
rozsahu činností a výstupov (príloha č. 8 výzvy časť I).
Typ aktivity - Vzdelávanie zamestnancov
Žiadateľ je oprávnený v rámci tohto typu aktivity voliteľne realizuje vybrané príklady aktivít z nasledovnom rozsahu:
 • vzdelávanie zamestnancov - v oblasti inovovaných procesov, účasť na odborných školeniach v oblasti legislatívy a legislatívnych zmien zodpovedajúcich kompetenčnému rámcu žiadateľa, prezentovanie príkladov dobrej praxe, rozširovanie "soft skills“ zamestnancov, účasť vybraných zamestnancov na stážach a konferenciách v SR a v zahraničí v minimálnom rozsahu podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov (príloha č. 8 výzvy časť J).

Dĺžka realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie projektu môže dosiahnuť maximálne 30 mesiacov.
Žiadateľ je povinný predložiť ŽoNFP s harmonogramom realizácie hlavných aktivít projektu v maximálnej dĺžke 30 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 2 500 000 3 500 000

Oprávnené výdavky

 • 521 – Mzdové výdavky na odborný personál žiadateľa (v rámci realizácie oprávnených aktivít projektu ako priamych výdavkov);
 • 512 – Cestovné náhrady za odborný personál žiadateľa (v rámci realizácie oprávnených aktivít projektu ako priamych výdavkov);
 • 518 – Ostatné služby (v rámci realizácie oprávnených aktivít projektu ako priamych výdavkov);
 • 112 – Zásoby (v rámci realizácie oprávnených aktivít projektu ako priamych výdavkov);
 • 013 – Softvér (v rámci realizácie oprávnených aktivít projektu ako priamych výdavkov);
 • 551 – Odpisy (v rámci realizácie oprávnených aktivít projektu ako priamych výdavkov);
 • 902 – Paušálna sadzba vo výške 15,00% na nepriame výdavky projektu.
Vecne oprávnené skupiny výdavkov vo väzbe na oprávnené aktivity realizácie pre aktivitu týkajúcu sa doplnkovej alokácie podľa podmienky 2.2.2. projektu:
 • 521 – Mzdové výdavky na odborný personál žiadateľa (v rámci realizácie oprávnených aktivít projektu ako priamych výdavkov);
 • 902 – Paušálna sadzba vo výške 15,00% na nepriame výdavky projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom