Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 17. 10. 2018 do 15. 04. 2019

Predmet podpory

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

Územné obmedzenie

 • oprávnené celé územie SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavnou povinnou aktivitou každého projektu je: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce. Hlavná aktivita sa vykonáva v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:

 • 1. Vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ.
 • 2. Zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov.
Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov.
Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá max. 36 mesiacov a zároveň max do 31.12.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 20 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 20 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 20 000 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 20 000 200 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené sú skutočne vynaložené mzdové výdavky – celková cena práce na zamestnancov v nižšie uvedenom rozsahu:
- Uchádzač o zamestnanie: max 12 mes. vo výške minimálnej CCP na základe minimálnej mzdy - Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie: max 18 mes. vo výške minimálnej CCP na základe minimálnej mzdy - Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z cieľovej skupiny: max. 40 hodín, sadzba 9,00 Eur/hod - Mentor: max. 6 mesiacov mentorskej činnosti na každé plánované vytvorené pracovné miesto. Sadzba CCP na základe minimálnej mzdy. - Tútor: 25 % ustanoveného týždenného pracovného času na každé plánované vytvorené pracovné miesto. Sadzba 1,4 násobok minimálnej CCP. - paušálne výdavky: max. 40 % z oprávnených priamych nákladov na zamestnancov - riadenie projektu: max. 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom