• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 07. 07. 2021 do 31. 08. 2021
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 09.08.2021 Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola - 31.08.2021

Predmet podpory

Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • občianske združenia
 • združenia miest a obcí

Územné obmedzenie

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna indikatívna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov.
Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 100 10 000 500 000
samospráva 0 100 10 000 500 000
nezisková organizácia 0 100 10 000 500 000
združenie právnických osôb 0 100 10 000 500 000

Oprávnené výdavky

Oprávnenými výdavkami je príspevok na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách kvalifikovanou opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovnom pomere na kratší pracovný čas (v alikvotnej výške) v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákonník práce“).
Oprávnený výdavok predstavuje hrubá mzda na zamestnanca vrátane zákonných odvodov zamestnávateľa.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška príspevku je 680 EUR na zamestnanca na mesiacv prípade pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas sa výška výdavku pomerne kráti.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom