• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPII-MH/DP/2020/11.3-30 - Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPII-MH/DP/2020/11.3-30 - Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 07. 12. 2020 do 31. 03. 2021
Poznámka Výzva je viackolová.
Termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola : 31.03.2021.
Termín uzávierky 2 - n kola: Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3.mesiaca

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania MSP a ich spolupráce so strednými odbornými školami (ďalej len „SOŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súvislosti s realizáciou opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching up regions a tým prispieť k zvýšeniu kvality praktického vyučovania študentov SOŠ s ohľadom na aktuálne trendy na trhu práce

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby, registrované na území SR, spĺňajúce k momentu poskytnutia pomoci definíciu MSP (mikro, malé a stredné podniky)
a) zapísané v obchodnom registri,
b) podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré zároveň spĺňajú nasledovné podmienky:

 • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie za kalendárny rok 2019, alebo ukončené účtovné obdobie v hospodárskom roku 2019, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu a to min. 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP,
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným územím územie Banskobystrického samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa. Zároveň platí podmienka, že musí ísť o taký dlhodobý majetok, ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania žiakov.
Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:

 • 1) Žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ.
 • 2) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu
 • 3) Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.
 • 4) Projekt musí byť zameraný na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí výlučne pod jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

Priemyselná výroba:
Vysoká technologická úroveň
21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

Stredne vysoká technologická úroveň
20 – Výroba chemikálií a chemických produktov
27 – Výroba elektrických zariadení
28 – Výroba strojov a zariadení i. n.
29 – Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 – Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)

Stredne nízka technologická úroveň
18.2 – Reprodukcia záznamových médií
23 – Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 – Výroba a spracovanie kovov
25 – Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení (25) okrem výroby zbraní a streliva (25.4)
33 – Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka technologická úroveň
10 – Výroba potravín
11 – Výroba nápojov
13 – Výroba textilu
14 – Výroba odevov
15 – Výroba kože a kožených výrobkov
16 – Spracovanie dreva avýroba výrobkov zdreva akorku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17– Výroba papiera a papierových výrobkov
18 – Tlač a reprodukcia záznamových médií
31 – Výroba nábytku
32 – Iná výroba (okrem 32.5)

Poznatkovo intenzívne služby
59 – Výroba filmov videozáznamov a televíznych programov príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
61 – Telekomunikácie
62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63 – Informačné služby (okrem 63.91)
73 – Reklama a prieskum trhu


Ostatné oprávnené odvetvia
41 – Výstavba budov
43 – Špecializované stavebné práce (okrem 43.1)
45 – Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
55 – Ubytovanie
56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
82 – Administratívne pomocné kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti
95 – Oprava počítačov osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96 – Ostatné osobné služby

Dĺžka realizácie projektu

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t. j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu stanovenú na 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 50 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 50 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 50 000 200 000

Spolupráca je možná len so školami:

 • Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica,
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica,
 • Spojená škola –Stredná odborná škola automobilová, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica,
 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica,
 • Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva,
 • Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec,
 • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota,
 • Stredná odborná škola, Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa.

Oprávnené výdavky

 • 013 Softvér
  • Nákup softvéru(výdavky na obstaranie softvéru)
  • Technické zhodnotenie / modernizácia softvéru
  • Vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
 • 014 Oceniteľné práva
  • Nákup licencií (okrem výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru, ktoré sa zaraďujú do skupiny výdavkov 013Softvér)
  • Nákup autorských práv a patentov
  • Nákup receptov
  • Nákup predmetov priemyselných práv (úžitkové vzory a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu)
 • 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
  • Nákup ostatných nehmotných aktív

 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
  • Nákup strojov, prístrojov,zariadení

Ostatné informácie

Spolupráca je možná len so školami:

 • Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica,
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica,
 • Spojená škola –Stredná odborná škola automobilová, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica,
 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica,
 • Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva,
 • Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec,
 • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota,
 • Stredná odborná škola, Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom