• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPII-MH/DP/2020/9.5-28 - Podpora sieťovania podnikov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPII-MH/DP/2020/9.5-28 - Podpora sieťovania podnikov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 02. 2020 do 30. 11. 2020
Poznámka Výzva je viackolová.

Termín uzávierky 1. kola je 29.5.2020.
Termín uzávierky ďalších kôl je posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3. mesiaca.

Predmet podpory

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň:

 • vznikli a vyvíjajú svoju činnosť na základe § 20f -§ 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • sú riadne zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom okresným úradom v sídle kraja
 • sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA),
 • disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou, pričom posledné ukončené účtovné obdobie môže byť účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov,
 • spĺňajú podmienky poskytnutia NFP stanovené výzvou a príslušnou schémou pomoci de minimiss.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je SR okrem územia Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

A.3 Podpora sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem, zapojených do VVaI aktivít.

 • Rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie.
Predmetom projektu musia byť činnosti zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre klastrovú organizáciu (ďalej KO) z:
 • dokumentu Stratégia rozvoja KO,
 • hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj KO, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími KO, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie.

Dané činnosti sú vymedzené v nasledovných oblastiach:
 • zapájanie KO do medzinárodnej spolupráce,
 • účasť KO v medzinárodných projektoch a pracovných skupinách,
 • podpora propagačných a marketingových aktivít KO na domácej i zahraničnej úrovni,
 • výmena skúseností a sieťovanie s externými partnermi,
 • nábor nových členov klastra ,
 • výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými členmi klastra,
 • účasť predstaviteľov KO na vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových aktivitách,
 • organizovanie vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových podujatí,
 • spolupráca v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu poznatkov,
 • tvorba stratégie, analýz a expertných činností KO, mapovanie relevantných odvetví,
 • činnosti na podporu potenciálu regionálneho rastu.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu je 36 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumné centrá
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
združenie právnických osôb 0 85 50 000 200 000

Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom, je povinný zabezpečiť zapojenie MSP do projektu.

Oprávnené výdavky

Mzdové výdavky
Hrubá mzda pre klastrového manažéra, projektového manažéra a administratívneho pracovníka

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 40 % z priamych mzdových výdavkov projektu na:

* dlhodobý hmotný majetok, pričom cena strojov, prístrojov a zariadení je definovaná podľa § 25 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve;
 • dlhodobý nehmotný majetok, pričom oprávneným výdavkom na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je obstarávacia cena definovaná podľa § 25 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve;
 • nákup spotrebného materiálu;
 • služby súvisiace s činnosťou KO;
 • cestovné výdavky predstaviteľov KO;
 • výdavky predstaviteľov KO spojené s účasťou na domácich a zahraničných propagačných a vzdelávacích podujatiach;
 • ďalšie režijné a prevádzkové výdavky;
 • ostatné výdavky potrebné na dosiahnutia cieľa projektu.

Ostatné informácie

Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom, je povinný zabezpečiť zapojenie MSP do projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom