• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPII-MH/DP/2021/11.3-32 - Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPII-MH/DP/2021/11.3-32 - Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 04. 05. 2021 do 31. 08. 2021

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018 za predpokladu, že tieto projekty neboli z priamo riadeného programu EK finančne podporené.
Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.
Žiadateľovi nemohol byť počas programových období 2017 - 2013 a 2014 - 2020 poskytnutý viac ako 3-násobok výšky NFP, o ktorý žiadajú v rámci projektu predkladanom v tejto výzve.

Územné obmedzenie

Oprávnené je územie celej Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).
Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť realizácia výskumno – vývojových činností vedúcich k dosiahnutiu inovácií, ktoré sú v súlade s potrebami zákazníkov a riešia problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a teda, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • 1) projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP získal známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018 a zároveň tento projekt nebol z tohto nástroja finančne podporený;
 • 2) projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, je z hľadiska obsahovej náplne totožný s projektom, ktorý získal známku excelentnosti za kvalitu podľa predchádzajúceho bodu;
 • 3) žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu, t. j. plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP Poskytovateľovi;
 • 4) realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.

Dĺžka realizácie projektu

Dokončenie realizácie projektu najneskôr do 31.12.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 70 500 000 2 500 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 70 500 000 2 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 70 500 000 2 500 000

Oprávnené výdavky

013 - Softvér

 • nákup softvéru
 • technické zhodnotenie
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
014 - Oceniteľné práva
 • nákup licencií
 • nákup autorských práv a patentov
 • nákup receptov
 • nákup predmetov priemyselných práv
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup strojov, prístrojov, zariadení
112 - Zásoby
 • nákup hmotného majetku s dobou životnosti menej ako 1 rok v sume do 1700 EUR
 • nákup spotrebného materiálu k zabezpečeniu implementácie projektu
512 - Cestovné náhrady
518 - Ostatné služby
 • nákup zmluvného výskumu a vývoja
 • operatívny nájom strojov, prístrojov a zariadneí
 • služby patentnových zástupcov
 • prekladateľské služby
 • ostatné služby nevyhnutné pre realizáciu HAP
521 - Mzdové výdavky
 • celková cena práce / odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru odborného a administratívneho personálu v rámci realizácie HAP
551 - Odpisy
 • Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného v rámci realizácie HAP
568 - Ostatné finančné výdavky
 • Správne poplatky spojené s národným a medzinárodným získaním, registráciou, schválením a ochranou práv duševného vlastníctva
901 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom