• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPII-MH/DP/2021/11.3-32 - Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPII-MH/DP/2021/11.3-32 - Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 04. 05. 2021 do 31. 08. 2021

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018 za predpokladu, že tieto projekty neboli z priamo riadeného programu EK finančne podporené.
Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované výlučne na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným územím územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).
Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť realizácia výskumno – vývojových činností vedúcich k dosiahnutiu inovácií, ktoré sú v súlade s potrebami zákazníkov a riešia problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a teda, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • 1) projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP získal známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018 a zároveň tento projekt nebol z tohto nástroja finančne podporený;
 • 2) projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, je z hľadiska obsahovej náplne totožný s projektom, ktorý získal známku excelentnosti za kvalitu podľa predchádzajúceho bodu;
 • 3) žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu, t. j. plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP Poskytovateľovi;
 • 4) realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.

Dĺžka realizácie projektu

Dokončenie realizácie projektu najneskôr do 31.12.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 70 500 000 2 500 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 70 500 000 2 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 70 500 000 2 500 000

Oprávnené výdavky

013 - Softvér

 • nákup softvéru
 • technické zhodnotenie
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
014 - Oceniteľné práva
 • nákup licencií
 • nákup autorských práv a patentov
 • nákup receptov
 • nákup predmetov priemyselných práv
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup strojov, prístrojov, zariadení
112 - Zásoby
 • nákup hmotného majetku s dobou životnosti menej ako 1 rok v sume do 1700 EUR
 • nákup spotrebného materiálu k zabezpečeniu implementácie projektu
512 - Cestovné náhrady
518 - Ostatné služby
 • nákup zmluvného výskumu a vývoja
 • operatívny nájom strojov, prístrojov a zariadneí
 • služby patentnových zástupcov
 • prekladateľské služby
 • ostatné služby nevyhnutné pre realizáciu HAP
521 - Mzdové výdavky
 • celková cena práce / odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru odborného a administratívneho personálu v rámci realizácie HAP
551 - Odpisy
 • Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného v rámci realizácie HAP
568 - Ostatné finančné výdavky
 • Správne poplatky spojené s národným a medzinárodným získaním, registráciou, schválením a ochranou práv duševného vlastníctva
901 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom