• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPII-MH/DP/2021/9.5-31 - Podpora na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku v podnikoch, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPII-MH/DP/2021/9.5-31 - Podpora na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku v podnikoch, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 04. 2021 do 30. 09. 2021
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 30.06.2021
Termín uzavretia 2. a ďalších hodnotiacich kôl - Posledný pracovný deň každého 3. nasledujúceho mesiaca

Predmet podpory

Poskytnutie priamej finančnej podpory príjemcom investičnej pomoci na kúpu strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku, identifikovaného v investičnom zámere, až do výšky 50 % z celkových oprávnených výdavkov.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie
 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré:

 • najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP sú prijímateľom investičnej pomoci podľa § 4 zákona o regionálnej investičnej pomoci

Územné obmedzenie

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Podporované (oprávnené) aktivity

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • 1. Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení a/alebo dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, know-how a licencie).
 • 2. Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť súčasťou investičného zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe a/alebo technologickom centre prijímateľom investičnej pomoci, ktorý je zároveň žiadateľom, ktorý predložil túto ŽoNFP.
 • 3. Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre účely tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív.
 • 4. Projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK).
 • 5. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť nový/inovovaný produkt alebo inovovaný produkčný proces.
 • 6. Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.
 • 7. Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu, t. j. plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP poskytovateľovi.

Dĺžka realizácie projektu

Realizácie hlavnej aktivity projektu musí skončiť do 31.12.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumné centrá
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 50 50 000 25 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 50 50 000 25 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 45 50 000 25 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 35 50 000 25 000 000

Oprávnené výdavky

013 Softvér

 • nákup SW, technické zhodnotenie, vývoj aplikačnéhom softvéru realizovaný dodávateľsky
014 Oceniteľné práva
 • nákup autorských práv, patentov, licencií, receptov, priemyselných práv
019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • Nákup ostatných nehmotných aktív
022 Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup strojov, prístrojov zariadení

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Výdavky na nákup dlhodobého nemotného majetetku - max. 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu (pre Veľké podniky)

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov - 50 mil. EUR

Maximálna výška výdavkov sa určí ako rozdiel medzi max. výškou pomoci v tejto výzve a poskytnutou pomocou v rámci regionálnej investičnej pomoci.

Miera spolufinancovania projektu v rámci ŽoNFP nesmie prekročiť maximálnu mieru spolufinancovania projektu v rámci ŽoNFP a ani maximálnu intenzitu pomoci pre investičný zámer.

Miera spolufinancovania projektu v rámci ŽoNFP nesmie prekročiť 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom