• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPII-MH/DP/2022/9.5-35 - Podpora inovácií a technologického transféru v podnikoch
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPII-MH/DP/2022/9.5-35 - Podpora inovácií a technologického transféru v podnikoch


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 10. 2022 do 30. 12. 2022

Predmet podpory

Obstaranie investičných výrobných zariadení v priemysle (stroje, prístroje, zariadenia).

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

 • osoby zapísané v obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
a zároveň osoby, ktoré sú:
 • registrované na území SR,
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou.

Územné obmedzenie

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení.
Výsledkom realizácie projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu.

Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:

 • založenia novej prevádzkarne,
 • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali,
 • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

Dĺžka realizácie projektu

Realizácia hlavnej aktivity projektu musí začať najskôr po predložení ŽoNFP.
Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31.7.2024 (fyzické ukončenie - dodanie zariadení)

Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31.12.2023 (finančné ukončenie - preddavkové platby)

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Intenzita pomoci je určená výzvou podľa veľkostnej kategórie podniku a podľa regiónu - miesta realizácie projektu.

Povinná história Od 0 rokov
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 50 70 200 000 5 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 50 70 200 000 5 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 40 60 200 000 5 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 30 50 200 000 5 000 000

Každý žiadateľ môže predložiť max. jednu žiadosť.

Každý projektu musí dosiahnuť aspoň nízky stupeň inovačného potenciálu:

 • Bez inovácie - Produkt / proces nie je pre podnik žiadateľa nový ani inovovaný (napr. zavedenie rovnakého procesu, rozšírenie výrobných kapacít bez inovácie)
 • Nízky stupeň inovácie - Výsledkom realizácie projektu je produkt nový alebo inovovaný pre podnik žiadateľa. Výsledkom realizácie projektu nie je inovácia procesu, ktorým sa tento, pre podnik žiadateľa nový alebo inovovaný produkt, produkuje.
 • Stredný stupeň inovácie - Výsledkom realizácie projektu je inovovaný proces a to bez ohľadu na to, či inováciou procesu zároveň dochádza alebo nedochádza k produkcii nového alebo inovovaného produktu pre podnik žiadateľa.
 • Vysoký stupeň inovácie - Výsledkom realizácie projektu je nový alebo inovovaný produkt pre podnik žiadateľa, ktorý v čase predloženia ŽoNFP nie je dostupný na slovenskom trhu.

Oprávnené výdavky

 • Dlhodobý hmotný majetok - stroje, prístroje, zariadenia

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Všetky oprávnené výdavky musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Preukázanie hospodárnosti sa k predloženiu ŽoNFP dokladuje prieskumom trhu, znaleckým posudkom alebo podpísanou zmluvou s víťazom zrealizovaného verejného obstarávania pred nadobudnutím účinnosti zmluvy.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ musí preukázať prepojenie na oprávnené oblasti podnikania a zamerania projektu buď priamo alebo prostredníctvom funkčných väzieb. Za funkčnú väzbu sa považuje dodávateľsko - odberateľský vzťah k subjektom, pôsobiacim v hlavných podporovaných odvetviach.

 • Doprava pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie
Žiadateľ musí zadefinovať konkrétnu produktovú líniu, ku ktorej sa vzťahuje predmet projektu.

Ostatné informácie

Každý žiadateľ môže predložiť max. jednu žiadosť.

Každý projektu musí dosiahnuť aspoň nízky stupeň inovačného potenciálu:

 • Bez inovácie - Produkt / proces nie je pre podnik žiadateľa nový ani inovovaný (napr. zavedenie rovnakého procesu, rozšírenie výrobných kapacít bez inovácie)
 • Nízky stupeň inovácie - Výsledkom realizácie projektu je produkt nový alebo inovovaný pre podnik žiadateľa. Výsledkom realizácie projektu nie je inovácia procesu, ktorým sa tento, pre podnik žiadateľa nový alebo inovovaný produkt, produkuje.
 • Stredný stupeň inovácie - Výsledkom realizácie projektu je inovovaný proces a to bez ohľadu na to, či inováciou procesu zároveň dochádza alebo nedochádza k produkcii nového alebo inovovaného produktu pre podnik žiadateľa.
 • Vysoký stupeň inovácie - Výsledkom realizácie projektu je nový alebo inovovaný produkt pre podnik žiadateľa, ktorý v čase predloženia ŽoNFP nie je dostupný na slovenskom trhu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom