• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPII-VA/DP/2020/9.4-01: Podpora mobilizácie a využitie potenciálu výskumných inštitúcií v súvislosti pandémiou COVID-19
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPII-VA/DP/2020/9.4-01: Podpora mobilizácie a využitie potenciálu výskumných inštitúcií v súvislosti pandémiou COVID-19


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 05. 08. 2020 do 30. 09. 2020
Poznámka Výzva je otvorená
Uzavretie: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov, najneskôr však 30.09.2020, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Predmet podpory

Ciele výzvy:
 • umožní vyvinúť slovenské riešenia uplatniteľné v praxi v rámci Slovenska, ale aj s potenciálom uplatniteľnosti v zahraničí (napríklad pľúcna ventilácia; diagnostické kity umožňujúce masívne testovanie a pod.),
 • umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou výskumné inštitúcie, ktorá môže byť využitá v prípade ďalších vĺn pandémie aj v praxi na diagnostiku/terapiu (napríklad diagnostické výskumné laboratóriá/čisté priestory a pod.),
 • v neposlednom rade v rámci podnikateľských výskumných inštitúcií umožní aj stabilizovať existujúce pracovné miesta výskumníkov a vysoko kvalifikovaných technických pracovníkov a dokonca aj vytvoriť nové pracovné miesta.

Výzva je zameraná najmä na okruhy:
 • Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom - aj z pohľadu možnej budúcej vlny infekcie v druhej polovici roka 2020 a v roku 2021.
 • Zdravotnícke / hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov trpiacich na ochorenie COVID 19 (napríklad zlepšenie existujúcich parametrov pľúcnej ventilácie; výskum a vývoj inovatívnych/automatizovaných foriem prepravy biologického materiálu/vzoriek/výsledkov a pod.).
 • Diagnostika a testovanie (výskum a vývoj čo možno najpresnejších a najrýchlejších diagnostických testov),
 • Terapia, vakcíny a lieky, vrátane podpory výskumných klinických štúdií.
 • Sledovacie a monitorovacie zariadenia (tzv. disease-tracking) pre ochorenie, analytické nástroje a riešenia pre zdravotníctvo a súvisiace systémy.
 • Výskum a vývoj technológií zameraných na bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov - ale aj iných pracovníkov pôsobiacich v tzv. „prvej línii“ – ako napríklad využívanie robotiky / automatizácie v procesoch v rámci diagnostiky a terapie.
 • Smart technológie pre pacientov trpiacich ochorením COVID-19.
 • Smart technológie a podporné systémy pre zabezpečenie kritickej produkcie a funkčnosť dodávateľských reťazcov trpiacich obmedzením aktivít (tzv. lockdown).
 • Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: dáta a trendy, monitorovanie regionálnych rizík, ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva, bezpečná prevádzka a využitie prostriedkov verejnej dopravy.

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

PODNIKATEĽSKÉ VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIE:

 • Žiadateľ / partner (mimo štátny sektor VaV, sektor vysokých škôl a verejné výskumné inštitúcie) musí existovať minimálne 36 mesiacovku dňu predloženia ŽoNFP a zároveň:
  • ak podlieha schéme štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID -19 musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci projektu, a to najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.
  • žiadateľ/partner, ktorý nepodlieha schéme štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID -19 (s výnimkou štátneho a verejného sektora VaV) musí mať minimálne 36 mesiacov pred podaním ŽoNFP v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti výskumu a/alebo vývoja, ktoré sú relevantné v rámci predkladaného projektu.
 • Žiadateľ / partner, najneskôr ku dňu podania ŽoNFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a Zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Podmienka neplatí pre SAV a jej organizácie.
 • Žiadateľ/partner v rámci podnikateľského sektora musí byť aktívny v rámci hospodárskej súťaže na trhu, t.j:
  • obrátka celkového majetku z tržieb, vypočítaného ako podiel tržieb na hodnote celkového majetku, musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,2.
  • pri nesplnení podmienky môže byť podnikateľský subjekt iba partnerom, ak:
   • Podnikateľský subjekt bol prijímateľom investície do podniku v minimálnej výške ¼ jemu pripadajúcemu NFP, alebo
   • za ostatné obdobie 3 rokov od vyhlásenia tejto výzvy bol ocenený vrámci inovácií, či výskumu, ktorý je predmetom projektu na inovačnej súťaži organizovanej vrámci členských krajín OECD, v medzinárodných súťažiach, v ktorých bola zostavená medzinárodná komisia, alebo
   • získal minimálne bodové skóre na úrovni 12 bodov v rámci hodnotení výziev SME Instrument Horizontu 2020, v čase od 1.januára 2014 najneskôr do dátumu podania ŽoNFP.
NEPODNIKATEĽSKÉ VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIE:
 • Žiadateľ/partner musí splniť ukazovatele:
  • likvidita II. stupňa: vyššia ako 0,9 a/alebo
  • celková úverová zadlženosť: nižšia ako 50 %.
Nezisková organizácia musí splniť aspoň jedno z uvedených kritérií.

Územné obmedzenie

Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj.
Bratislavský kraj - len s s využitím princípu flexibility, ktorý umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu.

Podporované (oprávnené) aktivity

Všetky aktivity musia byť zamerané na riešenie problematiky a elimináciu dopadov pandémie ochorenia COVID-19 (spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), a to z pohľadu infraštruktúrneho zabezpečenia, ako aj výskumno-vývojových aktivít.
Oprávnené aktivity:

 • nezávislý výskum a vývoj - platí pre nepodnikateľské výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť-právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa§ 7 písm. a), b), c), d)zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
 • priemyselný výskum - platí pre podnikateľské výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť-právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. e) zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
 • experimentálny vývoj - platí pre podnikateľské výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť-právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. e)zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Zároveň platí, že:
 • plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný.
 • výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu a zároveň najneskorší dátum na predloženie záverečnej ŽoP sú stanovené do 30.06.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumné centrá
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Oprávneným žiadateľom/partnerom sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b)c) d) a e) zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a odoplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ/partner musí byť právnickou osobou so sídlom v SR a prideleným IČO.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 80 80
malý podnik (10-49 zamestnancov) 80 80
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 80 80
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 80 80
príspevkové a rozpočtové organizácie 80 100
univerzity a vysoké školy 90 95
výskumná inštitúcia 80 100
nezisková organizácia 95 95

Oprávnené výdavky

Minimálna výška NFP projektu: 500 000 EUR.
Maximálna výška NFP projektu: 6 000 000 EUR.

Oprávnené triedy a skupiny výdavkov:

 • 01 - Dlhodobý nehmotný majetok
  • 013 - Softvér
  • 014 - Oceniteľné práva
  • 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • 02 - Dlhodobý hmotný majetok
  • 021 - Stavby
  • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
  • 023 - Dopravné prostriedky
  • 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • 11 - Zásoby
  • 112 – Zásoby
 • 50 - Spotreba
  • 502 - Spotreba energie
  • 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
 • 51 - Služby
  • 511 - Opravy a udržiavanie
  • 512 - Cestovné náhrady
  • 518 - Ostatné služby
 • 52 - Osobné výdavky
  • 521 - Mzdové výdavky
 • 54 - Ostatné výdavky
  • 548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
 • 55 - Odpisy
  • 551 - Odpisy
 • 56 - Finančné výdavky a poplatky
  • 568 - Ostatné finančné výdavky
 • 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva
  • 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013,
čl. 68 ods. 1, písm. b)

Doplňujúce a špecifické informácie

Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané jeho obsahové prepojenie na:

 • minimálne jednu produktovú líniu,
 • hlavné SK NACE v rámci danej produktovej línie RIS3 SK, alebo funkčnú väzbu asúčasne užívateľský, alebo odberateľský potenciál v rámci hlavných SK NACE produktovej línie niektorej z 5 domén inteligentnej špecializácie,
 • súbor politík RIS3 SK prostredníctvom minimálne jednej aktivity RIS3 SK špecifikovanej výzvou.
Projekty v rámci výzvy musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:
 • aktivita RIS3 SK 1.1.1: Tvorba konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami
 • aktivita RIS3 SK 1.3.1: Budovanie priemyselných výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch
 • aktivita RIS3 SK 1.3.3: Podpora existujúcich priemyselných výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch
 • aktivita RIS3SK 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK
 • aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom