• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC111-2021-72 Triedený zber komunálnych odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC111-2021-72 Triedený zber komunálnych odpadov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 15. 11. 2021 do 12. 12. 2022
Poznámka Výzva je otvorená, plánované uzávierky hodnotiacich kôl sú každé dva mesiace.

Predmet podpory

Triedený zber komunálnych odpadov
v rámci špecif. cieľa: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. obec alebo združenie obcí,
 • B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;
 • E. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biol. rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).
 • Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, veľkokapacitné kontajnery, na nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec.
 • Nákup ostatných hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu - zberové vozidlá, zariadenia na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).
Výstavba a rekonštrukcia stojísk na nádoby na triedený odpad nie je oprávnená.

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP na RO.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená s dodržaním podmienky ukončenia a finančného vysporiadania aktivít do konca 2023.

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95

Oprávnené výdavky

Uvedený zoznam prezentuje najčastejšie oprávnené výdavky (kompletné sú obsahom prílohy č. 4 výzvy):

 • nákup softvéru, licencií
 • stavebné práce
  • realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov pre zložky (vrátane nebezpečných) vytriedené z KO, oplotenie, vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť zberného dvora alebo zariadenia na triedený zber KO);
  • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb (napr. takých, ktoré tvoria súčasť existujúcich zberných dvorov alebo zariadení na triedený zber KO, za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie KO);
  • prístavby, nadstavby a stavebné úpravy;
  • vybudovanie, resp. rekonštrukcia prístupovej komunikácie k zbernému dvoru alebo zariadeniu na triedený zber KO;
  • vybudovanie, resp. rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí výlučne pre zberný dvor alebo zariadenie na triedený zber KO;
  • demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné odstránenie existujúcej stavby);
 • nevyhnutné zariadenie staveniska5
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácam
 • prípravná a projektová dokumentácia (vrátane prieskumov, zameriavacích prác, manipulačných a prevádzkových poriadkov)
 • stavebný dozor
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy
  • napr. zberné nádoby (podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch), veľkokapacitné kontajnery na triedený zber zložiek KO uvedených vo výzve;
  • stroje pre nakladanie s KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch, a za ktorých zber a nakladanie s nimi zodpovedá obec;
  • váha na váženie zložiek KO;
  • drvič alebo štiepkovač biologicky rozložiteľného KO, drvič biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu určený na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) vybranej vytriedenej zložky KO pred jej zhodnotením;
  • kamerový systém;
 • nákup výpočtovej techniky
 • nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov a traktorov s príslušenstvom, napr.: nákladné vozidlá, traktory, vlečky a ťahače určené na zvoz KO (mimo zodpovednosti výrobcov), zberové vozidlá určené pre zvoz kuchynského odpadu
 • nákup pozemkov
 • náklady na riadenie projektu (externé a interné)
 • výdavky na publicitu
 • ostatné služby, napr. vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty stavby/pozemku, na ktorom má byť projekt realizovaný.

Nákup drviča drobného stavebného odpadu NIE JE OPRÁVNENÝ.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov nie sú oprávnené.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • K ŽoNFP (doplnenie) musí byť verejné obstarávanie (ďalej „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu minimálne v stave vyhlásené..
 • Výnimky:
  • zákazky realizované cez elektronické trhovisko (EKS)
  • zákazky s nízkou hodnotou
  • zákazky podliehajúce výnimkám
  • zákazky na podporné aktivity

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom