• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC111-2022-77 - Podpora recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko- biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC111-2022-77 - Podpora recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko- biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 09. 2022 do 15. 12. 2022
Poznámka Výzva je otvorená, prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 15.11. 2022. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 1 mesiaca.

Predmet podpory

Podpora recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko- biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 1. Výstavba nových zariadení, alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení, na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie

  1. Subjekty územnej samosprávy
  2. Združenia fyzických alebo právnických osôb
  3. Neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby
  4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 2. Výstavba nových zariadení, alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t.j. aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO

  1. VÚC
  2. Rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC
  3. Združenia fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou združení, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí
  4. Neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby, s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí
  5. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí

 3. Výstavba nových zariadení, alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t.j. aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na KVET

  1. Subjekty územnej samosprávy
  2. Združenia fyzických alebo právnických osôb
  3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 4. Výstavba nových zariadení, alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení, na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo - iba pre opätovné spracovanie tých druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025 uvádzaná podpora financovania recyklácie (okrem zariadení na opätovné spracovanie BRO na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo)

  1. Subjekty územnej samosprávy
  2. Združenia fyzických alebo právnických osôb
  3. Neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby
  4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom

 5. Výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

  1. VÚC
  2. Rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC
  3. Združenia fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou združení, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí
  4. Neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby , s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí
  5. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I), pričom Bratislavský samosprávny kraj (NUTS III) je oprávneným územím iba v prípade projektov realizujúcich podaktivitu c) a d) (projekty spadajúce pod schému OZE, so zameraním na výrobu biometánu).

Podporované (oprávnené) aktivity

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie, so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s jedným z nasledovných typov oprávnených podaktivít OP KŽP:

 1. Výstavba nových zariadení, alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení, na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie
 2. Výstavba nových zariadení, alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t.j. aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO
 3. Výstavba nových zariadení, alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t.j. aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na KVET
 4. Výstavba nových zariadení, alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení, na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo - iba pre opätovné spracovanie tých druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025 uvádzaná podpora financovania recyklácie (okrem zariadení na opätovné spracovanie BRO na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo)
 5. Výstavba nových zariadení, na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov
 6. Dĺžka realizácie projektu

  V rámci výzvy nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka realizácie projektu.

  Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

  Podporované oblasti

  • Miestny rozvoj
  • Odpady

  Typ žiadateľa a výška podpory

  Uvedená výška dotácie predstavuje maximálnu mieru podpory. Reálna výška podpory bude závisieť od zamerania projektu a od regiónu, v ktorom bude realizovaná.

  • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
  • malý podnik (10-49 zamestnancov)
  • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
  • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
  • NNO, cirkev
  • samospráva
  • príspevkové a rozpočtové organizácie
  • združenie právnických osôb
  • združenie fyzických osôb
  Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
  mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 80 0 15 000 000
  malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 80 0 15 000 000
  stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 70 0 15 000 000
  veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 60 0 15 000 000
  NNO, cirkev 0 80 0 15 000 000
  samospráva 0 80 0 15 000 000
  príspevkové a rozpočtové organizácie 0 80 0 15 000 000
  združenie právnických osôb 0 80 0 15 000 000
  združenie fyzických osôb 0 80 0 15 000 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom