• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC121/22-2021-69 - Kanalizácie a ČOV (a súbežne vodovod) v oprávnených aglomeráciách
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC121/22-2021-69 - Kanalizácie a ČOV (a súbežne vodovod) v oprávnených aglomeráciách


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 07. 2021
Poznámka Plánované uzávierky najbližších hodnotiacich kôl:
 • 15.09.2021,
 • 31.10.2021,
 • 31.01.2022

Predmet podpory

Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO, v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec,
 • združenie obcí
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obcí,
 • vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obcí.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím sú:

 • aglomerácie nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ - výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí a čistiarní odpadových vôd
 • aglomerácie do 2 000 EO - výstavba ČOV vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie
Zoznam oprávnených aglomerácií je prílohou výzvy.
Aglomerácie, ktoré boli predmetom projektu zrealizovaného z finančných prostriedkov Operačného programu Životné prostredie nie sú na poskytnutie príspevku oprávnené.
Riešená časť aglomerácie nesmie byť vzdialená viac ako 500 metrov od súvisle zastavaného územia aglomerácie, ktorej riešenie je predmetom projektu.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV (vrátane intenzifikácie) v aglomeráciách nad 10 000 EO alebo
 • A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV (vrátane intenzifikácie) v aglomeráciách 2 000 - 10 000 EO alebo
 • A.3 v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba ČOV v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.
 • výstavba a rozšírenie verejných vodovodov - iba v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie
Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd z celej riešenej aglomerácie - pripojenie 85 % producentov odpad. vôd, v odôvodnených prípadoch minimálne na 80 % z celej riešenej aglomerácie).

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená
Aktivity projektu musia byť ukončené do konca r. 2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
samospráva 0 95
nezisková organizácia 0 95
združenie právnických osôb 0 95

Oprávnené výdavky

021 - Stavby

 • Stavebné práce
  • realizácia nových stavieb (t.j. novej stokovej siete a/alebo novej ČOV a/alebo nového verejného vodovodu súbežne v jednej ryhe);
  • rekonštrukcia a modernizácia stavieb výlučne za účelom zvýšenia kapacity stokovej siete a/alebo zvýšenia kapacity a intenzifikácie ČOV (dodržanie prísnejších limitov pre vypúšťané znečistenie) /alebo nového verejného vodovodu súbežne v jednej ryhe s výstavbou/zvýšením kapacity stokovej siete ;
  • prístavby, resp. stavebné úpravy súvisiace s dobudovaním stokovej siete, alebo dobudovaním/intenzifikáciou ČOV za/alebo dobudovaním verejného vodovodu,
  • zriadenie staveniska;
  • demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt;
 • spätná úprava cestnej komunikácie realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a v priamej väzbe na výstavbu/rozšírenie/zvýšenie kapacity stokovej siete v šírke, ktorá je nevyhnutná;
  • obslužné a vnútro areálové komunikácie v prípade ČOV;
 • nákup stavieb (max do 10 %);
 • prípravná a projektová dokumentácia;
 • stavebný dozor;
 • odborný autorský dohľad.
027 – Pozemky
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu max do 10 %);
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) je mimo stavebných prác
518 – Ostatné služby
 • výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu);
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte,
 • externé riadenie projektu,
521 – Mzdové výdavky
 • interné riadenie projektu,
930 – Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Gravitačná stoková sieť (do DN 400 mm) - Referenčná hodnota benchmarku (v sume bez DPH) = 505 000 EUR/km
Gravitačná stoková sieť + vodovod - Referenčná hodnota benchmarku (v sume bez DPH) = 570 000 EUR/km
Tlaková stoková sieť - Referenčná hodnota benchmarku (v sume bez DPH) = 300 000 EUR/km
Tlaková stoková sieť + vodovod - Referenčná hodnota benchmarku (v sume bez DPH) = 365 000 EUR/km

V prípade ČOV benchmark nie je stanovený.

Prekročenie referenčnej hodnoty benchmarku bez relevantného a overiteľného odôvodnenia bude vyhodnotené ako nesplnenie hodnotiaceho kritéria 4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu, v dôsledku čoho projekt nebude v rámci procesu konania o ŽoNFP schválený.

Doplňujúce a špecifické informácie

K ŽoNFP (doplnenie) musí byť verejné obstarávanie (ďalej „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave vyhlásené.

Výnimky:

 • VO realizované cez EKS
 • zákazky s nízkou hodnotou
 • zákazky podliehajúce výnimkám

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom