• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC123-2021-71 - Monitorovanie a hodnotenie vôd
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC123-2021-71 - Monitorovanie a hodnotenie vôd


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 09. 2021 do 30. 11. 2022
Poznámka Hodnotiace kolá: Posledný kalendárny deň každého druhého nasledujúceho mesiaca.

Predmet podpory

Monitorovanie a hodnotenie vôd

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd,
 • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd,
 • správca vodohospodársky významných vodných tokov v súlade s vodným zákonom.

Územné obmedzenie

Projekt je možné realizovať na celom území Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity povrchových vôd alebo
 • sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity podzemných vôd

V rámci jednej ŽoNFP nie je možné realizovať obe aktivity súčasne.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100
štátny podnik 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom