• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC131-2016-13 - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC131-2016-13 - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 19. 04. 2016 do 30. 11. 2022

Predmet podpory

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu.

Výška podpory - 100% z celkových oprávnených výdavkov pre všetkých žiadateľov.
Cieľom projektu má byť zriaďovanie nových monitorovaných lokalít, respektíve zvýšenie monitorovaných druhov alebo biotopov v monitorovaných lokalitách.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona o ochrane prírody a krajiny - v zmysle uvedeného zákona Štátna ochrana prírody SR.

Územné obmedzenie

Projekt je možné realizovať na celom území Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

V rámci hlavnej aktivity bude podpora zameraná na Podporu monitorovania druhov a biotopov európskeho významu na aktuálne monitorovaných lokalitách, na nových lokalitách a rozšírenie monitorovania o ďalšie druhy a biotopy európskeho významu na aktuálne monitorovaných lokalitách.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a prispievajú k celoplošnému monitoringu druhov a biotopov a k plneniu záväzkov SR v oblasti reportingu Európskej komisií.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna ani maximálna dĺžka projektu nie je stanovená.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
príspevkové a rozpočtové organizácie 100

Uzávierka hodnotiacich kôl 2022: 31.01.2022 31.03.2022 31.05.2022 01.08.2022 30.09.2022 30.11.2022

Oprávnené výdavky

 • Stavby
  • Realizácia nových stavieb (nevyhnutné pre ralizáciu a dosiahnutie cieľov projektu)
  • Zameriavacie práce
  • Prípravná a projektová dokumentácia
 • Technológie
  • Nákup technológií, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
  • Modernizácia strojov a zariadení vo vlastníctve žiadateľa
  • Výpočtová technika
 • Dopravné prostriedky
  • Špeciálne automobily s príslušenstvom, nevhynutné na realizáciu projektu
 • Pozemky
  • Pozemky / lesy, na ktorých má byť projekt realizovaný
 • Zásoby
  • Spotrebný materiál pre relaizáciu projektu
  • Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov pracujúcich na projekte (v teréne)
 • Energie
  • Výdavky na vodu, elektriku, plyn, vodné, stočné
  • Pohonné, mazacie a špeciálne kvapaliny na dopravné účely v rámci relaizácie projektu
 • Cestovné náhrady
 • Opravy a udržiavanie strojov/zariadení
 • Prenájmy objektov a zariadení
 • Mzdové výdavky na riadenie projektu
 • Mzdové výdavky na zamestnancov v rámci realizácie projektu
 • Štúdie, analýzy, posudky, výpočty
 • Vydávanie článkov, tvorba publikácií, školenia

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška výdavkov na projekt nie je stanovená.

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 50. mil. EUR.

Ostatné informácie

Uzávierka hodnotiacich kôl 2022: 31.01.2022 31.03.2022 31.05.2022 01.08.2022 30.09.2022 30.11.2022

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom