• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC131-2016-13 - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC131-2016-13 - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 19. 04. 2016 do 31. 12. 2020

Predmet podpory

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu.

Výška podpory - 100% z celkových oprávnených výdavkov pre všetkých žiadateľov.
Cieľom projektu má byť zriaďovanie nových monitorovaných lokalít, respektíve zvýšenie monitorovaných druhov alebo biotopov v monitorovaných lokalitách.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona o ochrane prírody a krajiny - v zmysle uvedeného zákona Štátna ochrana prírody SR.

Územné obmedzenie

Projekt je možné realizovať na celom území Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

V rámci hlavnej aktivity bude podpora zameraná na Podporu monitorovania druhov a biotopov európskeho významu na aktuálne monitorovaných lokalitách, na nových lokalitách a rozšírenie monitorovania o ďalšie druhy a biotopy európskeho významu na aktuálne monitorovaných lokalitách.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a prispievajú k celoplošnému monitoringu druhov a biotopov a k plneniu záväzkov SR v oblasti reportingu Európskej komisií.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna ani maximálna dĺžka projektu nie je stanovená.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
príspevkové a rozpočtové organizácie 100

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky najbližších hodnotiacich kôl výzvy, ktorÉ sú stanovené na 1.6. a 31.7.2020

Oprávnené výdavky

 • Stavby
  • Realizácia nových stavieb (nevyhnutné pre ralizáciu a dosiahnutie cieľov projektu)
  • Zameriavacie práce
  • Prípravná a projektová dokumentácia
 • Technológie
  • Nákup technológií, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
  • Modernizácia strojov a zariadení vo vlastníctve žiadateľa
  • Výpočtová technika
 • Dopravné prostriedky
  • Špeciálne automobily s príslušenstvom, nevhynutné na realizáciu projektu
 • Pozemky
  • Pozemky / lesy, na ktorých má byť projekt realizovaný
 • Zásoby
  • Spotrebný materiál pre relaizáciu projektu
  • Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov pracujúcich na projekte (v teréne)
 • Energie
  • Výdavky na vodu, elektriku, plyn, vodné, stočné
  • Pohonné, mazacie a špeciálne kvapaliny na dopravné účely v rámci relaizácie projektu
 • Cestovné náhrady
 • Opravy a udržiavanie strojov/zariadení
 • Prenájmy objektov a zariadení
 • Mzdové výdavky na riadenie projektu
 • Mzdové výdavky na zamestnancov v rámci realizácie projektu
 • Štúdie, analýzy, posudky, výpočty
 • Vydávanie článkov, tvorba publikácií, školenia

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška výdavkov na projekt nie je stanovená.

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 50. mil. EUR.

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky najbližších hodnotiacich kôl výzvy, ktorÉ sú stanovené na 1.6. a 31.7.2020

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom