• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC131-2017-26 Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivost
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivost


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 08. 2017 do 15. 10. 2021

Predmet podpory

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
 • vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach
bez ohľadu na ich právnu formu (v spolupráci s odborne spôsobilou osobou), okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie

Územné obmedzenie

Žiadateľ/partner je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.
Oprávneným územím sú chránené územia na celom území Slovenskej republiky (celý región NUTS I), vo výnimočných prípadoch (ak je to nevyhnutné na vypracovanie dokumentu starostlivosti) aj územia mimo chránených území.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.

 • V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vypracovanie dokumentov starostlivosti. V prípade, že dokumentom starostlivosti je program starostlivosti o chránené územie, ktoré nemá zabezpečenú legislatívnu ochranu ako celku,je oprávnenou aktivitou aj vypracovanie projektu ochrany na vyhlásenie chráneného územia.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je uvedená v Príručke k oprávnenosti výdavkov, však musí byť dodržaná.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Termín uzatvorenia hodnotiacich kol: 15.7.2021 15.10.2021

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na projekt je 1,5 mil. EUR.

Doplňujúce a špecifické informácie

V prípade, že sa na realizácii projektu nepodieľa štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody (ako žiadateľ alebo partner), je žiadateľ povinný pri vypracovaní dokumentov starostlivosti spolupracovať s odborne spôsobilou osobou.

Ostatné informácie

Termín uzatvorenia hodnotiacich kol: 15.7.2021 15.10.2021

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom