• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC141-2019-55 - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC141-2019-55 - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 09. 2019 do 17. 08. 2020
Poznámka Uzávierka hodnotiaceho kola: 15.6.2020
Uzávierka ďalších hodnotiacich kôl: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Predmet podpory

Výzva je zameraná na náhradu zastataných spaľovacích zariadeniach v domácnostiach za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zaraidenia. Súčasťou podporovaných projektov môže byť aj náhrada a modernizácia vykurovacích systémov v súvislosti so zmenou palivovej základne.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty verejnej správy:

1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia:

 • štátna rozpočtová organizácia,
 • štátna príspevková organizácia.
2. Subjekty územnej samosprávy
 • vyšší územný celok.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.

V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn sú oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia.

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality je oprávneným typom aktivity:

A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Podporovanou aktivitou projektu je náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach.V rámci aktivity bude poskytovaný príspevok na energeticky účinné spaľovacie zariadenia využívajúce zemný plyn vrátane jeho inštalácie, slúžiace na vykurovanie a prípravu teplej vody v domácnosti.
Podmienkou oprávnenosti aktivity je zmena palivovej základne ako prechod z tuhého paliva na zemný plyn. Výmena pôvodného plynového kotla za účinnejší plynový kotol nebude podporovaná. To neplatí, ak pôvodný plynový kotol bol využívaný len doplnkovo (len na prípravu teplej vody) a realizáciou projektu by došlo k rozšíreniu využívania kotla na zemný plyn na účely prípravy teplej vody aj vykurovanie.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená. V zmysle Príručky k oprávnenosti výdavkov OPKŽP musí výdavok vzniknúť a byť uhradený najneskôr do 31.12.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100

Oprávnené výdavky

013 - Softvér

 • nákup softvéru
 • modernizácia softvéru
014 - Oceniteľné práva
 • nákup licencií
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup výpočtovej techniky
112 - Zásoby
 • nákup výpočtovej techniky

352 - Poskytnutie dotácií tretím osobám
 • príspevok užívateľovi-na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných OZE.


518 - Ostatné služby
 • nájom budov, objektov alebo ich častí
 • nájom výpočtovej techniky
 • výdavky za služby súvisiace s riadením projektu
 • výdavky za služby súvisiace s externým zabezpečením činností realizácie hlavnej aktivity projektu
521 - Mzdové výdavky
 • mzda / odemna za práce súvisiace s realizáciou HAP
 • mzda / odmena za práce súvisiace s riadením projektu (interne)
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Min. 85 % z celkových oprávnených výdavkov musí byť vyčlenených na skupinu výdavkov 352 - Dotácie. (podpora domácnostiam)

Doplňujúce a špecifické informácie

Oprávnený žiadatelia budú príspevok poskytovať formou dotácií domácnostiam na účel náhrady pôvodných kotlov na tuhé palivo (drevo, uhlie) za kotle na zemný plyn. Konkrétny mechanizmus poskytovania podpory, ako aj jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku domácnostiam v súčasnosti nie sú známe. Tieto informácie budú zverejnené až po schválení projektov predložených v rámci 55. výzvy. Predpokladaný termín zverejnenia konkrétnych informácií k poskytnutiu dotácie pre domácnosť budú známe najneskôr začiatkom roka 2020.
Oprávnenými užívateľmi vrámci výzvy sú nasledujúce subjekty:

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu alebo bytu;
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu alebo bytu
 • fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu alebo bytu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov;
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome;
 • vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy

ktorí budú realizovať opatrenia zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia prostredníctvom náhrady zastaraných spaľovacích zariadení (ďalej aj „domácnosť“).
V súvislosti s poskytovaním pomoci sa budú uplatňovať nasledovné pravidlá:
 • súlad poskytnutého príspevku s pravidlami týkajúcimi sa štátnej pomoci;
 • medzi prijímateľom a užívateľom bude na realizáciu oprávnených aktivít uzavretá zmluva definujúca podmienky poskytnutia príspevku;
 • podmienky na získanie príspevku zabezpečia rovnaký prístup všetkých oprávnených užívateľov k možnostiam získania príspevku, vrátane zabezpečenia dostatočnej informovanosti verejnosti;
 • podmienky získania príspevku a výber oprávnených užívateľov budú vypracované v súlade s princípmi transparentnosti, nediskriminácie, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Súčasťou podmienok na získanie príspevku bude definovanie rozsahu oprávnených výdavkov na poskytnutie príspevku užívateľovi;
 • podmienky na získanie príspevku budú zohľadňovať relevantnú usmerňujúcu zásadu uvedenú v OP KŽP, kedy v prípade zmeny palivovej základne z uhlia na zemný plyn budú prioritne podporované projekty realizované v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia;
 • pri realizácii projektu bude kladený dôraz na ochranu užívateľov a minimalizáciu administratívnej záťaže;
 • poskytovanie príspevkov v rámci realizácie projektu zabezpečí prijímateľ takým spôsobom, aby bolo v maximálnej možnej miere sledované napĺňanie cieľov OP KŽP;
 • pri poskytovaní príspevkov je prijímateľ povinný zabezpečiť, aby boli vo všetkých relevantných prípadoch dodržané podmienky vyplývajúce zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aby nedošlo k negatívnemu dopadu na územia NATURA 2000.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom