• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SSC123-2020-64 - Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SSC123-2020-64 - Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 12. 2020 do 30. 11. 2022
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022:
 • 31.03.2022,
 • 01.08.2022,
 • 30.11.2022.

Predmet podpory

Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd - Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,
 • 2. ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy) s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • 3. štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany ŽP,
 • 4. obce a vyššie územné celky,
 • 5. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VUC,
 • 6. združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“ v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • 7. Združenia právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany ŽP,
 • 8. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb v oblasti
 • tvorby a ochrany ŽP,
 • 9. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany ŽP
 • 10. Nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP

Územné obmedzenie

Projekt je možné realizovať na celom území Slovenskej republiky.
Pre stanovenie oprávnenosti miesta realizácie projektuje rozhodujúce územie, ktoré je pokryté príslušným koncepčným, analytickým alebo metodickým materiálom vypracovaným ako výstup projektu. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavnou aktivitou projektu je: Tvorba koncepčných materiálov

Predmetom podpory bude tvorba materiálov podporujúcich implementáciu Rámcovej smernice o vode ako aj ostatných smerníc týkajúcich sa oblasti vôd v SR, ktoré budú riešiť problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov a to v rámci nasledujúcich tematických okruhov:

 • 1. Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd,
 • 2. Znečistenie vôd,
 • 3. Revitalizácia vodných tokov,
 • 4. Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (povodne, sucho),
 • 5. Využívanie vôd,
 • 6. Rybárstvo,
 • 7. Rieka Dunaj

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna ani maximálna dĺžka projektu nie je stanovená.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
štátny podnik 0 100
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 95
združenie právnických osôb 0 100
združenie fyzických osôb 0 95

Oprávnené výdavky

 • Mzdové výdavky za prácu bezprostredne súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu
 • Ostatné služby
  • vypracovanie koncepčných, analytických a metodických materiálov;
  • vypracovanie analýz, posudkov,prieskumov,výpočtov a odborných vyjadrení;
  • prieskumné a geodetické práce;
  • nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (napr. meracích, monitorovacích ainé);
  • grafické spracovanie a veľkokapacitná tlač koncepčných, analytických a metodických materiálov;
  • služby súvisiace s riadením projektu -externé

Doplňujúce a špecifické informácie

Povinnosť mať vyhlásené verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou podlimitných zákaziek realizovaných cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek podliehajúcich výnimkám.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom