• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO2-SC211-2020-62 - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 04. 2020 do 02. 01. 2023
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 sú posledný pracovný deň každého štvrtého mesiaca.

Predmet podpory

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. Subjekty verejnej správy:
  • a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
  • b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
  • c) ostatné subjekty verejnej správy,
  • d) obce a vyššie územné celky,
  • e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
  • f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
 • 2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
 • 3. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb
 • 4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane cirkví a náboženských spoločností.

Územné obmedzenie

Oprávnené miesto realizácie projektu je celé územie SR s výnimkou mestských oblastí uvedených v prílohe 2 Príručky pre žiadateľa, ktoré sú podporené prostredníctvom IROP.

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR), s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.
Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochyvodozádržného opatrenianad 50 m2musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
 • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.
Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu zvodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku.
Navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Dĺžka realizácie projektu

 • Maximálna dĺžka realizácie projektu - 24 mesiacov od účinnosti ZoNFP, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov definovanej v Príručke k OV.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom vrámci jedného projektu je možné realizovať aj viacero vodozádržných opatrení.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
NNO, cirkev 0 95 25 000 Nie je obmedzené
samospráva 0 95 25 000 Nie je obmedzené
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100 25 000 Nie je obmedzené
štátna správa 0 100 25 000 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 0 90 25 000 Nie je obmedzené
združenie fyzických osôb 0 90 25 000 Nie je obmedzené

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, to znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP a sú v súlade s podmienkami upravenými v dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom