• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO2-SC211-2021-67 - Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO2-SC211-2021-67 - Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 05. 2021 do 29. 10. 2021
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2021:
 • 30.07.2021,
 • 29.10.2021.

Predmet podpory

Zabezpečenie lepšej pripravenosti a schopnosti reagovať na vplyvy zmeny klímy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a predchádzať rizikám spojených s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, ako sú napr. povodne, zosuvy pôdy, prívalové dažde, vlny horúčav a pod.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

1. Subjekty ústrednej štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – organizácie štátnej správy:
a) ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo),
b) ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo),
c) štátna rozpočtová organizácia,
d) štátna príspevková organizácia

2. Subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy
a) verejná vysoká škola,
b) ďalšie subjekty

3. Subjekty územnej samosprávy
a) obec,
b) rozpočtová organizácia zriadená obcou,
c) príspevková organizácia zriadená obcou
d) vyšší územný celok,
e) rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom,
f) príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom,
g) ďalšie subjekty

4. Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

5. Nadácia v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

6. Združenie fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

7. Združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podaktivita 1 - Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

 • výstavba alebo rekonštrukcia budovy budúceho envirocentra. Súčasťou výstavby alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (napr. realizácia opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody na/pri budove envirocentra), ktoré vytvoria fyzické prostredie pre zriadenie environmentálneho centra a/alebo
 • nákup hnuteľných vecí za účelom vytvorenia materiálno-technického zázemia pre realizáciu informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy
a následne

Podaktivita 2 - Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy,:
 • informačné semináre, workshopy a konferencie,
 • interaktívne výstavy s prednáškami,
 • informačné dni,
 • praktická environmentálna výchova,
 • semináre, tréningy aukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov,
 • zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
 • inšpiratívne a zážitkové programy,
 • tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových a prezentačných materiálov,
 • tvorba audiovizuálnych dokumentov a pod.
Predmetom hlavnej aktivity projektu musia byť obe podaktivity.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 2 mil. EUR.

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
univerzity a vysoké školy 0 95
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 95
združenie právnických osôb 0 90
združenie fyzických osôb 0 90

Žiadateľ je povinný mať ku dňu doplnenia ZoNFP vyhlásené VO na všetky zákazky, ktoré budú realizované dodávateľsky (dodanie stavebných prác, tovarov, poskytnutie služieb), okrem:

 • podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska;
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO.
 • zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek podľa § 1 zákona o VO;
 • zákazky, ktorých realizácia (rozumej plnenie) je plánovaná neskôr ako 12 mesiacov po predložení ŽoNFP.

Ostatné informácie

Žiadateľ je povinný mať ku dňu doplnenia ZoNFP vyhlásené VO na všetky zákazky, ktoré budú realizované dodávateľsky (dodanie stavebných prác, tovarov, poskytnutie služieb), okrem:

 • podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska;
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO.
 • zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek podľa § 1 zákona o VO;
 • zákazky, ktorých realizácia (rozumej plnenie) je plánovaná neskôr ako 12 mesiacov po predložení ŽoNFP.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom