• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO3-SC311-2021-66 - Systémy vyhodnocovania rizík, včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO3-SC311-2021-66 - Systémy vyhodnocovania rizík, včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 13. 04. 2021 do 31. 12. 2021
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 30.4.2021 a následne ďalšie kolá v intervale 1 mesiaca od termínu uzavretia predchádzajúceho.
Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený.

Predmet podpory

Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:

 • zložky integrovaného záchranného systému,
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie.
Predmet činnosti oprávnených žiadateľov a partnerov žiadateľov musí byť v súlade so zameraním výzvy. Ide o činnosti vykonávané v súvislosti s civilnou ochranou obyvateľstva

Územné obmedzenie

Oprávneným pre realizáciu je celá SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

B1: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti a presnosti pre adresný systém včasného varovania;

B2: Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy;

B3: Podpora informačného toku ako súčasť pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Realizovanie aktivity B2 je povinné.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
 • Miestny rozvoj
 • Environmentálne záťaže
 • Ochrana pred povodňami
 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 24 rokov
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 1 000 000 Nie je obmedzené
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 1 000 000 Nie je obmedzené
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 1 000 000 Nie je obmedzené
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 1 000 000 Nie je obmedzené
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 1 000 000 Nie je obmedzené
štátna správa 0 100 1 000 000 Nie je obmedzené

Žiadateľ je povinný mať „minimálne“ najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou:

 • podlimitných zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,
 • zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona oVO,
 • zákaziek, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle §1 ods.2 až 14 zákona o VO.

Doplňujúce a špecifické informácie

Projekt musí korešpondovať s identifikovaným rizikom zo zmeny klímy na národnej/ regionálnej úrovni v súlade s OP KŽP a s Národným plánom hodnotenia bezpečnostných rizík a byť v súlade s Národnou stratégiou manažmentu bezpečnostných rizík SR.

Projekt musí byť v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.

Ostatné informácie

Žiadateľ je povinný mať „minimálne“ najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou:

 • podlimitných zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,
 • zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona oVO,
 • zákaziek, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle §1 ods.2 až 14 zákona o VO.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom