• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO3-SC311-2021-70 - Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO3-SC311-2021-70 - Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 19. 08. 2021 do 31. 05. 2022
Poznámka Uzávierky hodnotiacich kôl sú v intervale 1 mesiaca.

Predmet podpory

Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. Subjekty ústrednej štátnej správy
  • a) ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo),
  • b) ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo),
  • c) štátna rozpočtová organizácia,
  • d) štátna príspevková organizácia.
 • 2. Subjekty územnej samosprávy
  • a) obec,
  • b) rozpočtová organizácia zriadená obcou,
  • c) príspevková organizácia zriadená obcou,
  • d) vyšší územný celok,
  • e) rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom,
  • f) príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom,
  • g) ďalšie subjekty.
 • 3. Subjekty súkromného sektora podľa § 2 Ods. 2 Obchodného zákonníka mimo schém štátnej pomoci (ak sú zložkami integrovaného záchranného systému).
 • 4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
 • 5. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
 • 6. Združenia právnických osôb.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie je projektu celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Oprávnené na podporu sú tiež projekty, ktoré svojimi účinkami zasahujú celé územie SR (vrátane BSK). V prípade projektov s účinkami na celé územie Slovenskej republiky sa aplikuje princíp pro-rata.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A1:Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy
 • A2:Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí,monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
 • A3:Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov projektu je max. do 31.12.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Životné prostredie – ostatné
 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 2 roky
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
štátny podnik 0 100
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 0
združenie právnických osôb 0 100
združenie fyzických osôb 0 95

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP a v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne podľa Príručky k oprávnenosti výdavkov OP KŽP.

Doplňujúce a špecifické informácie

Projekt subjektu verejnej správy, ktorého výsledkom bude informačný systém zadefinovaný v zákone č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo VS, musí byť v súlade s právnymi predpismi v oblasti informačných technológii verejnej správy.

K ŽoNFP (doplnenie) musí byť verejné obstarávanie (ďalej „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave vyhlásené.

Výnimky:

 • VO realizované cez EKS
 • zákazky s nízkou hodnotou
 • zákazky podliehajúce výnimkám

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom