• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO4-SC411-2020-63: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC411-2020-63: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 05. 2020 do 30. 10. 2020

Predmet podpory

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE a biomasy.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.:

 • osoby zapísané v obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky a veľké podniky.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív;
 • B. Výstavba zariadení na:
  • B3 - využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
  • B4 - využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
  • B5 - využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
  • B6 - výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 10 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 10 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 10 000 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 75 10 000 200 000

 • Podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu).
 • Žiadateľ je oprávnený začať realizáciu hlavnej aktivity projektu najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy.
 • Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením ŽoNFP.
 • Žiadateľ je povinný mať vyhlásené verejné obstarávania, resp. predložiť poskytovateľovi dokumentáciu k VO na prvú ex ante kontrolu, na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu najneskôr 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP okrem zákaziek, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní.
Výzva je otvorená.
 • Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola: 30.6.2020,
 • Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola: 31.8.2020,
 • Termín uzávierky ďalších kôl: posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca.

Oprávnené výdavky

 • nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu do výšky max. 10 % celkových opr. výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie je súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia.
 • stavebné práce súvisiace s oprávnenými aktivitami;
 • stavebný dozor a odborný autorský dohľad do výšky stanovených percentuálnych limitov;
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné), ktoré súvisia s výstavbou zariadení využívajúcich biomasu a výstavbou zariadení na využitie oprávnených druhov OZE;
 • modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (ktoré nie sú súčasťou stavby), ktoré súvisia s výstavbou zariadení využívajúcich biomasu;

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Finančné limity pre vybrané výdavky
Typ zariadenia - Investičná náročnosť na jednotku inštalovaného výkonu (EUR/MW)

 • Energetické zariadenie na využívanie biomasy na výrobu tepla (tuhá drevná biomasa) - 1 580 000 EUR/MW
 • Energetické zariadenie na využívanie biomasy na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (tuhá drevná biomasa) – 3 950 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie slnečnej energie na výrobu tepla - 1 335 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie aerotermálnej energie – tepelné čerpadlo vzduch/voda - 1 670 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie aerotermálnej energie – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch - 1 865 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie hydrotermálnej energie – tepelné čerpadlo voda/voda - 3 330 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie – tepelné čerpadlo zem/voda so zemným kolektorom - 2 400 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie – tepelné čerpadlo zem/voda so zemnými sondami - 3 065 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla (bez reinjektážneho vrtu) bez tepelného čerpadla - 1 870 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla (bez reinjektážneho vrtu) s tepelným čerpadlom - 2 225 000 EUR/MW
 • Zariadenie na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd - 1 750 000 EUR/MW
Akékoľvek prekročenie stanovených limitov bude považované za neoprávnené.

Stanovené maximálne hodnoty pre vybrané výdavky projektu zahŕňajú celkové oprávnené výdavky (COV) projektu (prípadne konkrétnej aktivity/podaktivity) znížené o výdavky na stavebný dozor, odborný autorský dohľad a DPH.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Súčasťou ŽoNFP musí byť energetický audit.
 • Podporené budú projekty, v ktorých bude fosílne palivo, s výnimkou zemného plynu, nahradené tuhou drevnou biomasou (aktivita A)
 • Projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného na zapaľovanie, nahradí biomasou nie sú oprávnené na podporu (aktivita A).
 • Nebudú podporené projekty zamerané na výstavbu zariadení na využitie vodnej energie a na využitie bioplynu a biometánu.

Ostatné informácie

 • Podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu).
 • Žiadateľ je oprávnený začať realizáciu hlavnej aktivity projektu najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy.
 • Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením ŽoNFP.
 • Žiadateľ je povinný mať vyhlásené verejné obstarávania, resp. predložiť poskytovateľovi dokumentáciu k VO na prvú ex ante kontrolu, na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu najneskôr 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP okrem zákaziek, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní.
Výzva je otvorená.
 • Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola: 30.6.2020,
 • Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola: 31.8.2020,
 • Termín uzávierky ďalších kôl: posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom