• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO4-SC411-2022-74: Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC411-2022-74: Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 03. 2022 do 30. 06. 2022
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl:
 • 29.04.2022,
 • 31.05.2022
 • následne posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Predmet podpory

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP .
Oprávnený žiadateľ musí byť účtovnou jednotkou a disponovať účtovnými závierkami za referenčné účtovné obdobie a jemu predchádzajúce účtovné obdobie v trvaní 12 kalendárnych mesiacov.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, pričom:

 • na výrobu vodíka sa použije výlučne elektrická energia získaná zo zariadení využívajúcich OZE (pozn: 23,24) inštalovaných v rámci projektu a zároveň
 • vyrobená elektrická energia sa bude prioritne využívať na výrobu vodíka (pozn: 25, 26), t. j. ročná produkcia elektrickej energie bude porovnateľná s ročnou produkciou vodíka a zároveň inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny nesmie presiahnuť 10 násobok inštalovaného príkonu elektrolyzéra a zároveň
 • všetok vyrobený vodík bude použitý:
  • na výrobu elektrickej energie a/alebo
  • vo vykurovaní/chladení a/alebo
  • v doprave.
(23) Zariadením využívajúcim OZE sa pre účely tejto výzvy rozumie zariadenie na priamu výrobu elektrickej energie s využitím veternej a solárnej energie ako aj plynov z čistiarní odpadových vôd a skládkového plynu.

(24) Táto podmienka je splnená aj v prípadoch okamžitého vyrovnávania produkcie elektrickej energie a vodíka. To znamená, že okamžitý nadbytok vyrobenej elektrickej energie nespotrebovaný elektrolyzérom je možné odovzdať do distribučnej siete, ktorá môže dodávať elektrickú energiu na prevádzku elektrolyzéra v čase nedostatočnej produkcie elektrickej energie za podmienky preukázania jej pôvodu.

(25) Spôsob preukazovania splnenia tejto podmienky je definovaný v Prílohe č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov (Oprávnený výdavok sa určí ako rozdiel medzi výdavkom do výroby energie z obnoviteľných zdrojov (predmet projektu, t.j. výstavby zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE) a podobným menej ekologickým výdavkom (kontrafaktuálna investícia, t.j. zariadenie parnej reformácie metánu), ktorý by sa dôveryhodne uskutočnil aj bez pomoci. Na uvedený rozdiel sa následne uplatní stanovená miera intenzity pomoci).

(26) Vyrobená elektrická energia môže slúžiť na zabezpečenie vlastnej prevádzky zariadenia na výrobu elektrickej energie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 60 0 6 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 60 0 6 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 60 0 6 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 60 0 6 000 000

Oprávnené výdavky

 • nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením prevádzky zariadenia do výšky max. 10 % celkových OV
 • stavebné práce bezprostredne súvisiace s:
  • výstavba / inštalácia zariadení (dodávka, inštalácia, funkčné skúšky a zaškolenie obsluhy) na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE (napr. inštalácia / osadenie zariadenia);
  • realizácia opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha,
 • nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia zariadení, ak nie sú súčasťou stavebných prác,
 • modernizácia strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ak ich modernizácia súvisí so zariadeniami, ak nie je realizovaná ako súčasť stavebných prác (modernizácia=zásahy, ktoré majú za následok kvalitatívnu zmenu (napr. upgrade) výkonnosti alebo technických parametrov, ako aj rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti predmetných strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia).

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit - účelový,
 • Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP
 • V čase konania o ŽoNFP sa žiadateľ zaväzuje, že bude disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. právoplatné stavebné povolenie) a že projekt bude z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP ustanovenými zákonom o posudzovaní vplyvov. Zároveň predkladá aj Prílohu č. 9 ŽoNFP – Žiadosť o posúdenie vplyvu na ŽP.
 • Po ukončení konania o ŽoNFP je prijímateľ povinný predložiť právoplatné povolenie na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. právoplatné stavebné povolenie) a dokumentáciu preukazujúcu súlad projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP najneskôr ku dňu podania prvej žiadosti o platbu, resp. ku dňu doplnenia ŽoP na základe výzvy zaslanej prijímateľovi.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom