• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO4-SC411-2022-79 - Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC411-2022-79 - Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 12. 2022 do 28. 02. 2023
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl:
 • 31.01.2023,
 • 28.02.2023
 • následne posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Predmet podpory

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • podnikateľ - fyzická alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.
 • Oprávnený žiadateľ musí byť účtovnou jednotkou a disponovať účtovnými závierkami za referenčné účtovné obdobie a jemu predchádzajúce účtovné obdobie v trvaní 12 kalendárnych mesiacov.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

Výstavba fotovoltického zariadenia / fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie

Podporené budú iba zariadenia:

 • s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
 • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.
Po zohľadnení kontrafaktuálneho scenára sa reálna intenzita pomoci pohybuje na úrovni cca. 34-45%, v závislosti od veľkosti podniku.


Celkové oprávnené náklady = (náklady na 1 kW – 453) x inštalovaná kapacita v kW.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 80 0 6 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 70 0 6 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 60 0 6 000 000

Oprávnené výdavky

022 Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa najmä výdavky na dodávku zariadení využívajúcich slnečnú energiu na výrobu elektriny, na uskladnenie elektrickej energie, ich montáž / inštaláciu vrátane montážneho materiálu ako aj všetky nevyhnutné komponenty a práce na uvedenie zariadení do skúšobnej a trvalej prevádzky a prvého zaškolenia obsluhy zariadení.
013 Softvér nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením prevádzky zariadenia do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov.

Oprávnený výdavok sa určí ako rozdiel medzi výdavkom do výroby energie z obnoviteľných zdrojov a podobným menej ekologickým výdavkom, ktorý by sa dôveryhodne uskutočnil aj bez pomoci. Na uvedený rozdiel sa následne uplatní stanovená miera intenzity pomoci.
Referenčné výdavky menej ekologickej investície sú: 453 000 Eur/MW.

Doplňujúce a špecifické informácie

Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Pre účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.
Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť všetky verejné obstarávania / obstarávania na celú hlavnú aktivitu projektu, t. j. uzavrieť zmluvy s úspešnými uchádzačmi. Splnenie predmetnej skutočnosti bude overené v konaní o ŽoNFP.
Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. právoplatné stavebné povolenie, povolenie na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy (ak relevantné)).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom