• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO4-SC421-2019-59 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (DM)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC421-2019-59 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (DM)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 18. 12. 2019 do 31. 12. 2021
Poznámka Výzva je otvorená.
Termín uzávierok platných pre rok 2021:
 • 31.03.2021,
 • 31.05.2021,
 • 31.07.2021,
 • 30.09.2021,
 • 31.12.2021 - uzavretie výzvy.

Predmet podpory

Energetická efektívnosť - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch - opatrenia vyplývajúce z energetických auditov

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a/alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľ musí byť registrovaný na území SR a ku dňu predloženia podania žiadosti podniká v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia. Podľa SK NACE - C. Priemyselná výroba.

Zároveň musí mať relevantný predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri najneskôr 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.
V prípade živnostníkov platí, že počas 36 kalendárnych mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzajú dňu predloženia ŽoNFP nedošlo k pozastaveniu prevádzkovania živnosti.

Územné obmedzenie

Oprávneným je celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja, pričom nie je rozhodujúce sídlo žiadateľa, ale miesto realizácie.

Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach, avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované (oprávnené) aktivity

B. Implementácia opatrení z energetických auditov

 • Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, konkrétne:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.
 • Fotovoltaické systémy s výrobou elektrickej energie pre vlastnú potrebu.
 • Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,
 • Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
 • Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov,
 • Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií,
 • Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku,
 • Iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (napr. fotovoltaické zariadenia).

Dĺžka realizácie projektu

max. 18 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 60 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 60 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 60 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 60 200 000

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou stavieb,
 • nákup a modernizácia prevádzkových / špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia, ktoré súvisia so zvyšovaním energetickej účinnosti (napr. zariadenia na využívanie OZE, KVET, biomasu, zariadenia systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie) ak nie sú obstarávané ako súčasť stavebných prác,
 • komplexné služby pri zavádzaní certifikovaného systému energetického manažérstva (ISO 50001), environmentálneho manažérstva (ISO 14000 alebo EMAS) vrátane prvej certifikácie,
 • nákup softvéru,
 • stavebný dozor.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Nákup softvéru: max. 10 % celkových oprávnených výdavkov,
 • Systém vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov: max 30 % z celkových oprávnených výdavkov,
 • Zavádzanie systémov energetického/ environmentálneho manažérstva alebo EMAS: max 20 % z celkových oprávnených výdavkov,
 • Zateplenie obvodového plášťa: 85 EUR/m2,
 • Zateplenie strešného plášťa: 70 EUR/m2,
 • Výmena otvorových konštrukcií: 350 EUR/m2,
 • Stavebný dozor: max. 2,3 % z ceny stavebných prác pri stavebných prácach v objeme nižšom ako 1 mil. Eur.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom