• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO4-SC431-2021-68 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC431-2021-68 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 13. 07. 2021 do 30. 11. 2021
Poznámka Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola: 29.10.2021

Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola: 30.11.2021,

Termín uzávierky ďalších kôl: posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca.

Predmet podpory

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 • ostatné subjekty verejnej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
 • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:
 • a) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.
 • b) realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona č. 555/2005 Z. z., t. j.:
  • administratívne budovy,
  • budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa
 • c)Súčasťou projektu nemôžu byť aktivity, ktoré nesúvisia so zlepšením energetickej hospodárnosti budov (napr. nadstavba, prístavba budovy).
 • d) Inštalácia zariadení na využívanie OZE bude podporená len ako súčasť komplexného projektu na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov, t. j. v kombinácii s iným / inými podopatreniami.
 • e) Projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania.
 • f) Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou legislatívou, navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej lokalite.
 • g) Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.
 • h) Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 100 000 1 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 100 000 3 000 000
štátna správa 0 100 100 000 3 000 000

Oprávnené výdavky

Všetky výdavky musia mať priamu väzbu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Za oprávnené výdavky sa považujú výhradne výdavky spadajúce do kategórie 021 - Stavby

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu

 • Zateplenie obvodového plášťa - 100 EUR / m2
 • Zateplenie strešného plášťa - 80 EUR / m2
 • Výmena otvorových konštrukcií - 400 EUR / m2

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť verejné  obstarávanie na všetky hlavné aktivity projektu, t. j. uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom. Splnenie predmetnej skutočnosti bude overené v konaní o ŽoNFP.
 • Uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom musí nadobudnúť účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
 • V rámci predkladaného projektu je možné realizovať iba jediné VO a to na celý predmet zákazky
 • Stavba - verejná budova - na ktorej dochádza k realizácií projektu musí byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, podielovom spoluvlastníctve alebo v správe žiadateľa

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom