• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO4-SC451-2019-60: Zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou do 20MW
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC451-2019-60: Zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou do 20MW


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 18. 12. 2019 do 30. 06. 2020
Poznámka Výzva je otvorená.
Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola: 31 3. 2020,
Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola: 30.6.2020,
Termín uzávierky ďalších kôl: posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca.

Predmet podpory

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20MW

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické a/alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb., ktoré sú minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti:
  • výroby tepla alebo
  • výroby a rozvodu tepla.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celá SR okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora zameraná na technológie kombinovanej výroby elektriny a tepla založené na dopyte po využiteľnom teple, pričom nebude podporovaná výstavba zariadení na báze uhlia.
V prípade projektov, ktorých súčasťou sú zariadenia spaľujúce biomasu alebo bioplyn, budú podporené len technológie kombinovanej výroby bez spaľovacích zariadení.
Projekt, ktorého súčasťou je zariadenie na spaľovanie palív, bude podporený len vtedy, ak ide o nízkoemisné zariadenie.
Podporené budú existujúce zariadenia VUKVET prinášajúce v porovnaní s pôvodnou situáciou vyššiu účinnosť a nové alebo existujúce zariadenia, ktoré dosiahnu parametre VUKVET realizáciou projektu.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 50 0 2 500 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 50 0 2 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 50 0 2 500 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 45 0 2 500 000

Oprávnené výdavky

 • nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu do výšky max. 10 % celkových opr. výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie je súčasťou zmluvy o dodávke zariadenia VUKVET a ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky zariadenia a jeho ocenenia, vrátane výdavkov na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru
 • stavebné práce súvisiace s výstavbou zariadení a výdavkami na inštaláciu zariadení VUKVET, vrátane: nevyhnutné zariadenie staveniska, výstavba/inštalácie nových zariadení VUKVET,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení na výrobu tepla alebo elektriny alebo KVET, modernizácia existujúcich zariadení VUKVET, demontáž energetického zariadenia (v prípade rekonštrukcie/modernizácie existujúcich zariadení na výrobu tepla alebo elektriny alebo KVET), inštalácie/osadenia energetického zariadenia, realizácie opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia;
 • stavebný dozor do výšky stanovených percent.limitov;
 • nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia zariadení VUKVET, ak nie sú obstarávané ako súčasť stavebných prác,
 • modernizácia strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ak ich modernizácia súvisí so zariadeniami VUKVET, ak nie je realizovaná ako súčasť stavebných prác.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Oprávnené výdavky sa určia ako rozdiel medzi výdavkami na obstaranie zariadenia VUKVET (rekonštrukciu/modernizáciu existujúceho zariadenia) a výdavkami, ktoré by boli vynaložené na obstaranie nového konvenčného zariadenia na výrobu tepla s rovnakým tepelným výkonom ako je tepelný výkon pre využiteľné teplo z obstarávaného zariadenia VUKVET, resp. na zabezpečenie udržania existujúceho zariadenia v prevádzkyschopnom stave (t.j. výdavky na nevyhnutné opravy, údržbu a náhradu komponentov s kratšou dobou životnosti) počas obdobia predpokladanej životnosti zariadenia VUKVET v prípade rekontrukcie zariadenia.

Doplňujúce a špecifické informácie

NFP poskytnutý veľkému podniku v rámci tejto výzvy nesmie viesť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.

Podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu).

Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom