• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO4-SC451-2019-61: Zariadenia na využitie vybraných druhov OZE
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC451-2019-61: Zariadenia na využitie vybraných druhov OZE


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 18. 12. 2019 do 30. 06. 2022
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022:
 • 31.03.2022,
 • 30.06.2022,

Predmet podpory

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE - na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd,

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

1. Oprávnení žiadatelia, ktorí budú podporení v rámci SŠP OZE, sú:

 • fyzické a/alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.:
1. osoby zapísané v obchodnom registri; 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia; 3. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ;

2. Oprávnení žiadatelia, ktorých je možné podporiť mimo schémy štátnej pomoci, sú:
 • subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 • ostatné subjekty ústrednej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a verejnoprávne inštitúcie;9
 • subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby10;
 • združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti;
avšak výlučne za predpokladu, že nevykonávajú hospodársku činnosť súvisiacu s predmetom projektu.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celá SR okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie;
 • B3 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
 • B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej,hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • B6 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu zameraného na podaktivity B3, B4, B5, B6 je 24 mesiacov, pre projekt zameraný na podaktivitu B2 je 36 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 60 20 000 2 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 60 20 000 2 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 60 20 000 2 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 65 20 000 2 000 000
samospráva 0 95 20 000 2 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 20 000 2 000 000
univerzity a vysoké školy 0 95 20 000 2 000 000
štátna správa 0 100 20 000 2 000 000
nezisková organizácia 0 95 20 000 2 000 000
združenie právnických osôb 0 90 20 000 2 000 000
združenie fyzických osôb 0 90 20 000 2 000 000

Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ZoNFP vyhlásené VO na všetky hlavné aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky okrem:

 • podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska;
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní.

Oprávnené výdavky

 • nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu do výšky max. 10 % celkových opr. výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie je súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia.
 • stavebné práce súvisiace s oprávnenými aktivitami, vrátane nevyhnutného zariadenie staveniska, realizácie opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia;
 • stavebný dozor do výšky stanovených percent.limitov;
 • odborný autorský dohľad (ak relevantné) do výšky stanovených percentuálnych limitov;
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia obsluhy (ak releventné), ktoré súvisia s výstavbou zariadení;
 • revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky výlučne v prípade, že uvedené služby netvoria súčasť výdavkov uvedených v skupine výdavkov 021 alebo 022;
 • výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu (nepriame výdavky) do výšky stanovených finančných limitov;
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu;
 • riadenie projektu - externé (nepriame výdavky)do výšky stanoveného finančného limitu;
 • mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu;
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % COV.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Za oprávnené výdavky sa považujú investičné výdavky potrebné na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Určujú sa ako rozdiel medzi výdavkami na investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov a výdavkami na menej ekologickú investíciu k realizácii ktorej by dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci.
Uvedenú situáciu popisuje Kontrafaktuálny scenár.

Kontrafaktuálny scenár sa neuplatňuje pre subjekty mimo SŠP OZE.

Finančné limity pre vybrané výdavky
Typ zariadenia - Investičná náročnosť na jednotku inštalovaného výkonu (EUR/MW)

 • Zariadenie na využitie vodnej energie s inštalovaným elektrickým výkonom do 100 kW vrátane - 3 100 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie vodnej energie s inštalovaným elektrickým výkonom viac ako 100 kW - 2 260 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie slnečnej energie na výrobu tepla - 1 335 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie aerotermálnej energie – tepelné čerpadlo vzduch/voda - 1 670 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie aerotermálnej energie – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch - 1 865 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie hydrotermálnej energie – tepelné čerpadlo voda/voda - 3 330 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie – tepelné čerpadlo zem/voda so zemným kolektorom - 2 400 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie – tepelné čerpadlo zem/voda so zemnými sondami - 3 065 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla (bez reinjektážneho vrtu) bez tepelného čerpadla - 1 870 000 EUR/MW
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla (bez reinjektážneho vrtu) s tepelným čerpadlom - 2 225 000 EUR/MW
 • Zariadenie na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd - 1 750 000 EUR/MW
Akékoľvek prekročenie stanovených limitov bude považované za neoprávnené.

Doplňujúce a špecifické informácie

Podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu).

Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP.

Ostatné informácie

Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ZoNFP vyhlásené VO na všetky hlavné aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky okrem:

 • podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska;
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom