• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 10. 2021 do 30. 06. 2022
Poznámka Termín uzavretia 1. kola – 29.11.2021 Termín uzavretia 2. kola – 10.01.2022 Termín uzavretia 3. kola – 14.02.2022 Termín uzavretia 4. kola – 21.03.2022 Termín uzavretia 5. kola – 22.04.2022 Termín uzavretia 6. kola – 31.05.2022 Termín uzavretia 7. kola – 30.06.2022

Predmet podpory

Identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a / alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • zamestnávatelia
 • subjekty sociálnej ekonomiky

Územné obmedzenie

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna indikatívna dĺžka realizácie projektu: 7 mesiacov.
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov, max. do 30.11.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Typ žiadateľa a výška podpory

Prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t.j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v rámci schém de minimis (subjekt v zmysle časti 2.1 písm. g). má nárok na 100% výšky NFP. Pre oprávnenosť podania projektu je potrebné si overiť žiadateľom jemu celkové poskytnutie zdrojov de minimis za posledné tri roky.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 35 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 35 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 35 000 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 35 000 200 000
štátny podnik 0 100 35 000 200 000
NNO, cirkev 0 95 35 000 200 000
samospráva 0 95 35 000 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 35 000 200 000
štátna správa 0 100 35 000 200 000
nezisková organizácia 0 95 35 000 200 000
združenie právnických osôb 0 95 35 000 200 000

Oprávnené výdavky

 • Mzdové výdavky
 • Odvody
 • Paušálne náklady na zamestnancov

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ musí existovať minimálne 6 plných kalendárnych mesiacov ku dňu vyhlásenia výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom