• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01 - Rozvoj zručností na podporu trhu práce
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01 - Rozvoj zručností na podporu trhu práce


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 06. 2022 do 17. 10. 2022
Poznámka Termín uzavretia 1. kola – 20.07.2022 Termín uzavretia 2. kola – 12.09.2022 Termín uzavretia 3. kola – 17.10.2022

Predmet podpory

Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • zamestnávatelia
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú:
 • profesijné organizácie a komory
 • záujmové združenie právnických osôb
 • občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy

Územné obmedzenie

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností

 • Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov
Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 40 hod.12 pre zamestnávateľov školiacich do 49 osôb vrátane / 50 hod.12 pre zamestnávateľov školiacich 50 a viac osôb.
 • Podaktivita 2 – Cielené získavanie pracovných zručností (teoretická časť a praktická časť)
Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 440 hod.13 pre jedného účastníka podaktivity.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu je od vyhlásenia výzvy do 30.11.2023. realizácie projektu musí byť ukončená do 31.12.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška NFP pre žiadateľa je do výšky 100% celkových oprávnených výdavkov pre žiadateľa v rámci schémy de minimis, resp. do výšky max. 60% celkových oprávnených výdavkov pre žiadateľa v rámci schémy štátnej pomoci.

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 100 25 000 Nie je obmedzené
samospráva 0 100 25 000 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 0 100 25 000 Nie je obmedzené

Oprávnené výdavky

521- mzdové výdavky
Oprávnené mzdové výdavky sú:

 • Mzdové výdavky odborného personálu
 • Mzdové výdavky na účastníkov vzdelávacích aktivít
 • Mzdové výdavky na riadenie projektu
 • Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40% (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods.1)

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Mzdové výdavky na zamestnancov sú oprávnené vo výške skutočnej hrubej mzdy zamestnanca a odvodov zamestnávateľa, mzdové výdavky na odborných pracovníkov pre oblasť rozvoja a vzdelávania, inštruktorov, majstrov a lektorov sú oprávnené do výšky limitu stanoveného výzvou.

Doplňujúce a špecifické informácie

Touto výzvou nie sú podporované základné zručnosti a predpoklady pre dané pracovné miesto zamestnanca, napr.:

 • vzdelávanie zamerané na základnú orientáciu v jednotlivých oblastiach, t.j.:
 • základy práce s PC (napr. v rámci balíka MS Office = Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access,Publisher, OpenOffice, LibreOffice a pod.)
 • základy účtovníctva, dochádzky, evidencie majetku, atď.
 • základné užívateľské moduly na prierezové činnosti spoločností / organizácií a pod.
 • vzdelávanie zamerané na pravidelné školenie zamestnancov, ktoré zamestnávatelia uskutočňujú s cieľom splniť povinné vnútroštátne vzdelávacie normy (napr. v oblasti BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vzdelávanie na ochranu údajov podľa nariadenia GDPR) (v súlade s čl.31 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom