• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 08. 2019 do 15. 01. 2020

Predmet podpory

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie.
Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných odborných škôl, stredných športových škôl, konzervatórií a stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane žiakov so ŠVVP, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • stredné školy
 • samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl

Územné obmedzenie

Celá Slovenská republika.

Podporované (oprávnené) aktivity

Všetky činnosti realizované v rámci podaktivít projektu musia prispievať k zvýšeniu kompetencií žiakov (povinnej cieľovej skupiny) potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce:

 • Čitateľská gramotnosť
 • Matematická gramotnosť
 • Prírodovedná gramotnosť
 • Finančná gramotnosť vrátane podnikateľ- ských vedomostí a ekonomického mysle- nia
 • Jazykové zručnosti
 • IKT zručnosti

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov.
Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 30 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 100 000 2 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 100 000 2 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 100 000 2 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 100 000 2 000 000
NNO, cirkev 0 95 100 000 2 000 000
samospráva 0 95 100 000 2 000 000
štátna správa 0 100 100 000 2 000 000

Oprávnené výdavky

PRIAME

 • Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti
 • Personálne výdavky interné – odborné činnosti
 • Školiaci materiál a potreby pre aktivity projektu
 • Prevádzkové výdavky iba v rozsahu na uskutočnenie realizácie jednotlivých aktivít projektu
 • Nákup hmotného a nehmotného majetku - obstaranie zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov pre hlavné aktivity projektu (vrátane nehmotného majetku) - max. 30 % oprávnených priamych výdavkov rozpočtu
 • cestovné náhrady odborného personálu, expertov, školiteľov, lektorov – tuzemské a zahraničné pracovné cesty
 • príspevok (finančného alebo nefinančného charakteru) pre frekventantov, ako aj náhrady mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa zúčastnených osôb (frekventantov), výdavky spojené so stravovaním, ubytovaním, cestovným);
 • poradenské a konzultačné služby
 • poplatok za vykonanie skúšky, získanie certifikátu (úhrada výdavkov frekventantov)
 • dodávky na priame výdavky projektu - realizácia vzdelávacích a iných hlavných aktivít projektu
 • výdavky súvisiace s akreditáciou programu, certifikáciou
 • odpisy ak obstaraný odpisovaný majetok (hmotný/nehmotný majetok) nebol financovaný z akýchkoľvek verejných zdrojov
 • vydavateľská činnosť
 • monitoring
 • riziková prirážka rozpočtovaná vo výške do 5% oprávnených výdavkov
NEPRIAME
 • osobné výdavky prijímateľa, resp. partnera, ktoré súvisia s výkonom týchto činností:
  • prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o NFP)
  • právne poradenstvo (napr. spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov)
  • publicita a informovanosť projektu
  • vedenie účtovníctva
  • vedenie agendy personalistiky a miezd
  • verejného obstarávania (vrátane prieskumu trhu)
  • obslužné činnosti (upratovanie, čistenie, rozmnožovanie materiálov a pod.)
  • opravy a údržbu majetku využívaného pre účely projektu
  • vedenie vozidla využívaného personálom projektu
  • kontrola a odborný dohľad (vrátane riadenia organizácie)
 • výdavky na obstaranie služieb nevyhnutných pre vyššie uvedené činnosti:
  • externé služby súvisiace s publicitou a informovanosťou spojenou s realizáciou projektu
  • externé vedenie účtovníctva
  • externé vedenie agendy personalistiky a miezd
  • externé zabezpečenie verejného obstarávania, prieskumu trhu
  • externé zabezpečenie hygieny (upratovanie, čistenie a pod.)
  • externé zabezpečenie opráv a údržby majetku využívaného pre účely projektu
  • externé zabezpečenie prepravy tovaru a osôb, okrem osôb cieľovej skupiny a odborného personálu (napr. lektorov)
  • externé zabezpečenie kontroly a odborného dohľadu
  • externé zabezpečenie právneho poradenstva
 • bežné výdavky na obstaranie majetku; okrem majetku, ktorý výlučne používa odborný personál a osoby cieľovej skupiny,
 • ostatné výdavky:
  • prenájom zariadenia/vybavenia a priestorov, ktoré sú využívané na účely projektu; okrem zariadenia/vybavenia a priestorov, ktoré sa používa výlučne v rámci hlavných aktivít projektu a využíva ho len cieľová skupina, prípadne odborný personál projektu
  • všetky výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou spojenou s realizáciou projektu , napr. propagačné predmety a letáky, tlačové konferencie o projekte (vrátane občerstvenia, prenájmu priestorov a pod.), publikovaním článkov o projekte, televíznych a rozhlasových relácií a pod.
  • poštovné
  • telekomunikačné poplatky
  • ceniny (poštové známky a kolky, stravné poukážky pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre projekt)
  • cestovné náhrady pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre projekt
  • výdavky na prevádzku vozidla využívaného pri vykonávaní činnosti pre projekt
  • výdavky na energie ako sú voda, plyn, elektrická energia a pod., ktoré vznikli v súvislosti s vykonávanými činnosťami pre projekt
  • odpisy majetku využívaného pri činnostiach projektu
  • výdavky na obstaranie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu (papier, písacie potreby, čistiace prostriedky a pod.)
  • výdavky na úhradu poplatkov, napr. notárskych, správnych, bankových poplatkov
  • výdavky na poradenstvo (právne, daňové, účtovné a pod.)
  • poistenie majetku
  • správa informačných systémov

Doplňujúce a špecifické informácie

Cieľová skupiny:

 • žiaci vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia stredných škôl,
 • pedagogickí a odborní zamestnanci stredných škôl.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom