• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO5a6-2020-1 - Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO5a6-2020-1 - Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 10. 2020 do 01. 03. 2021

Predmet podpory

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • obce s prítomnosťou MRK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu NUTS III – Prešovský samosprávny kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci špecifického cieľa 5.1.2 „Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:

 • A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid - 19.

V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
 • B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní
 • C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)
 • D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky
 • E: Podpora dobudovania18 (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)

V rámci špecifického cieľa 6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
 • F: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
 • G: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

V rámci špecifického cieľa 6.1.3 „Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné 3 typy aktivít19
 • H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier
 • I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier
 • J: Podpora výstavby nových komunitných centier

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov. Maximálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zamestnanosť
 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa.
Maximálna výška príspevku závisí od typu oprávnenej aktivity:

 • Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK: nie je stanovená
 • Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia: max. 1 425 000,00 EUR
 • Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu: max. 475 000,00 EUR
 • Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry: max. 1 425 000,00 EUR
 • Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK: max. 1 900 000,00 EUR
 • Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity: max. 1 900 000,00 EUR
 • Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier:
  • centrum s minimálnymi nárokmi na priestory - max. 210 000,00 EUR
  • centrum so strednými nárokmi na priestory - max. 280 000,00 EUR
  • centrum s maximálnymi nárokmi na priestory - max. 350 000,00 EUR
 • Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier:
  • centrum s minimálnymi nárokmi na priestory - max. 210 000,00 EUR
  • centrum so strednými nárokmi na priestory - max. 280 000,00 EUR
  • centrum s maximálnymi nárokmi na priestory - max. 350 000,00 EUR
 • Podpora výstavby nových komunitných centier:
  • centrum s minimálnymi nárokmi na priestory - max. 210 000,00 EUR
  • centrum so strednými nárokmi na priestory - max. 280 000,00 EUR
  • centrum s maximálnymi nárokmi na priestory - max. 350 000,00 EUR

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 95

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce
  • realizácia nových stavieb;
  • prístavba a nadstavba objektov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;
  • rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov
  • realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov);
 • prípravná a projektová dokumentácia
  • vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie vrátane autorského dozoru projektanta a energetického posudku stavby, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby;
 • stavebný dozor
  • výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie;
  • minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);
 • energetický certifikát
  • vypracovanie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a vz není zákona č. 300/2012 Z.z.
 • interiérové a exteriérové vybavenie
  • obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby;
 • externý manažment
  • riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a prípravná fáza realizácie projektu(napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto dokumentu;
 • výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu
 • interný manažment
  • mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace:
   • s riadením projektu(vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie),
   • prípravná fáza realizácie projektu(napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),
   • výkon činností verejného obstarávania na aktivity projektu
 • Rezerva na nepredvídané výdavky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom