• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO6-SC611-2020-2 - Podpora dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO6-SC611-2020-2 - Podpora dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 11. 2020 do 17. 05. 2021

Predmet podpory

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • obce sprítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • obce z Iniciatívy Catching – up Regions7: Ostrovany, Varhaňovce, Čičava, Krivany, Dlhé Stráže, Varadka
Oprávneným žiadateľom sú iba obce uvedené v Prílohe č. 7 tejto Výzvy – „Zoznam oprávnených žiadateľov a aktivít“.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 • NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj)
 • NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj)
 • NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj)

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) budovanie verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd,
 • b) výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná výstavba s verejnou kanalizáciou,
 • c) výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry,
 • d) výstavba výdajných miest len v prípadoch výstavby a rozšírenia miestnych vodovodov/potrubných vodovodov pitnej vody.

Dĺžka realizácie projektu

- projekt musí byť ukončený do 06/2023 ( možné predlženie pri posune uzatvorenia programovacieho obdobia zo stray EU)

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 0 2 850 000

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

pre jednotlivé výdavky sú stanovené benchmarky a finančné limity oprávnených výdavkov, podrobný popis je uvedený v prílohe č. 6 Výzvy

Doplňujúce a špecifické informácie

- pre budovanie kanalizácií musí byť splnená podmienka zabezpečenia prístupu ku kanalizácii pre min. 100 osôb z MRK - pre budpvanie vodovodu musí byť zabezpečený prítup k pitnej vode min. pre 30 osôb z MRK pri celkovom zásobovaní min. 50 osôb

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom